The Collectors

Máy phát điện xoay chiều một pha có p cặp cực, rôto quay n vòng...

Câu hỏi: Máy phát điện xoay chiều một pha có p cặp cực, rôto quay n vòng mỗi phút thì tần số dòng điện f do máy này phát ra bằng
A. $f=\dfrac{n}{p}$
B. $f=\dfrac{np}{60}$
C. $f=\dfrac{n}{60p}$
D. $f=\dfrac{60n}{p}$
Ta có:
$f=\dfrac{pn}{60}$.
Đáp án B.
 

Câu hỏi này có trong đề thi

Quảng cáo

Top