T

Mạch dao động gồm cuộn cảm thuần có độ tự càm L = 5 mH và tụ điện...

Câu hỏi: Mạch dao động gồm cuộn cảm thuần có độ tự càm L = 5 mH và tụ điện có $C=2\mu \text{F}$. Điện áp giữa hai bản tụ điện có biểu thức $u=2\cos \omega t$ V. Từ thông cực đại qua cuộn cảm là
A. ${{4.10}^{-6}}\text{W}b$
B. ${{1,4.10}^{-4}}\text{W}b$
C. ${{10}^{-4}}\text{W}b$
D. ${{2.10}^{-4}}\text{W}b$
Với mạch dao động LC ta có: ${{I}_{0}}=\sqrt{\dfrac{C}{L}}{{U}_{0}}=0,04(A)$.
→ Từ thông tự cảm cực đại ${{\Phi }_{0}}=L{{I}_{0}}={{2.10}^{-4}}(\text{W}b)$
Đáp án D.
 

Quảng cáo

Top