T

Lượng năng lượng sóng âm truyền trong một đơn vị thời gian qua một...

Câu hỏi: Lượng năng lượng sóng âm truyền trong một đơn vị thời gian qua một đơn vị điện tích đặt vuông góc với phương truyền là
A. độ to của âm.
B. cường độ âm.
C. mức cường độ âm.
D. công suất âm.
Lượng năng lượng sóng âm truyền trong một đơn vị thời gian qua một đơn vị diện tích đặt vuông góc với phương truyền là cường độ âm: $I=\dfrac{W}{S.t}.$
Đáp án B.
 

Quảng cáo

Top