lực từ - cảm ứng từ

chunchun06

New Member
Một đoạn dây dẫn dài 0,80 m đặt nghiêng một góc 60°so với hướng của các đường sức từ trong một từ trường đều có cảm ứng từ 0,50 T. Khi dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn này có cường độ 7,5A, thì đoạn dây dẫn bị tác dụng một lực từ bằng bao nhiêu?
A.4,2 N. B.2,6 N. C. 3,6 N. D.1,5 N.
 

Chuyên mục

Quảng cáo

Back
Top