T

Kim loại dẫn nhiệt tốt nhất là

Câu hỏi: Kim loại dẫn nhiệt tốt nhất là
A. Au.
B. Ag.
C. Al.
D. Cu.
Phương pháp:
Dựa vào tính chất vật lí chung của kim loại học trong chương đại cương về kim loại sgk hóa 12
Hướng dẫn giải:
Thứ tự dẫn điện: Ag >Cu > Au > Al.
Vậy Ag là kim loại dẫn điện tốt nhất
Đáp án B.
 

Câu hỏi này có trong đề thi

Quảng cáo

Top