T

Khoảng cách ngắn nhất từ trung điểm O của AB (với A và B là các...

Câu hỏi: Khoảng cách ngắn nhất từ trung điểm O của AB (với AB là các nguồn sóng kết hợp cùng pha) đến một điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn AB
A. $\dfrac{\lambda }{2}.$
B. $\dfrac{\lambda }{4}.$
C. $\dfrac{3\lambda }{4}.$
D. $\lambda .$
Hai nguồn AB cùng pha nên tại trung điểm O của AB sẽ có dao động với biên độ cực đại.
$\Rightarrow $ Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm cực đại trên đoạn AB là $\dfrac{\lambda }{2}.$
Đáp án A.
 

Quảng cáo

Top