Khoảng cách ngắn nhất của $MN$

ntl 98

New Member
Bài toán
Trong TN giao thoa I-âng thực hiện đồng thời 2 bức xạ đơn sắc với $i_{1}=0,3mm,i_{2}=0,4mm$. Hai điểm M, N trên màn hệ 1 cho vân sáng, hệ 2 cho vân tối, khoảng cách ngắn nhất của MN bằng
A. $1,2mm$
B. $1,5mm$
C. $0,4mm$
D. $0,6mm$
 

hoankuty

Ngố Design
Bài toán
Trong TN giao thoa I-âng thực hiện đồng thời 2 bức xạ đơn sắc với $i_{1}=0,3mm,i_{2}=0,4mm$. Hai điểm M, N trên màn hệ 1 cho vân sáng, hệ 2 cho vân tối, khoảng cách ngắn nhất của MN bằng
A. $1,2mm$
B. $1,5mm$
C. $0,4mm$
D. $0,6mm$
Lời giải

Xét :
$\dfrac{k_{1}}{k_{2}+0,5}=\dfrac{4}{3}=\dfrac{6}{4,5}=\dfrac{10}{7,5}$

Vậy :$MN_{min}=\left(10-6 \right)i_{1}=\left(7,5-4,5 \right)i_{2}=1,2mm$
 

Quảng cáo

Top