T

Khi nói về quá trình vận chuyển các chất trong cây, phát biểu nào...

Câu hỏi: Khi nói về quá trình vận chuyển các chất trong cây, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Mạch gỗ vận chuyển đường glucozơ, mạch rây vận chuyển chất hữu cơ khác.
B. Mạch gỗ vận chuyển các chất từ rễ lên lá, mạch rây vận chuyển các chất từ lá xuống rễ.
C. Dòng mạch gỗ luôn vận chuyển các chất vô cơ, dòng mạch rây luôn vận chuyển các chất hữu cơ,
D. Vận chuyển trong mạch gỗ là chủ động, còn trong mạch rây là bị động.
Phương pháp:
Trong cây có các dòng vận chuyển vật chất sau:
- Dòng mạch gỗ (còn gọi là dòng đi lên) vận chuyển nước và các ion khoáng từ đất vào đến mạch gỗ của rễ rồi tiếp tục dâng lên theo mạch gỗ trong thân để lan toả đến lá và những phần khác của cây.
- Dòng mạch rây (còn gọi là dòng đi xuống) vận chuyển các chất hữu cơ và các ion khoáng di động như K, Mg... từ các tế bào quang hợp trong phiến lá vào cuống lá rồi đến nơi cần sử dụng hoặc dự trữ (rễ, hạt, củ, quả...).
Cách giải:
Phát biểu đúng là B
A sai,glucose được vận chuyển trong mạch rây
C sai,mạch gỗ cũng vận chuyển 1 số chất hữu cơ, vitamin, axit amin..
D sai, có cả vận chuyển chủ động và thụ động.
Đáp án B.
 

Câu hỏi này có trong đề thi

Quảng cáo

Top