Truyền tải điện Khi đó có bao nhiêu máy cùng hoạt động??

levietnghials

Super Moderator
Super Moderator
Bài toán:
Tại 1 điểm $M$ có 1 máy phát điện xoay chiều 1 pha có công suất phát điện và hiệu điện thế hiệu dụng ở 2 cực của máy phát đều không đổi. Nối 2 cực của máy phát với 1 trạm tăng áp có hệ số tăng áp $k$ đặt tại đó. Từ máy tăng áp điện năng được đưa lên dây tải cung cấp cho 1 xưởng cơ khí cách xa điểm $M$. Xưởng cơ khí có các máy tiện cùng loại công suất khi hoạt động là như nhau. Khi hệ số tăng áp $k=2$ thì ở xưởng cơ khí có tối đa $120$ máy tiện cùng hoạt động. Khi hệ số $k=3$ thì có tối đa $125$ máy tiện cùng hoạt động. Do xảy ra sự cố ở trạm tăng áp người ta phải nối trực tiếp dây tải điện vào 2 cực của máy phát điện. Khi đó xưởng có tối đa bao nhiêu máy cùng hoạt động. Coi rằng chỉ có hao phí trên dây tải điện là đáng kể. Điện áp và dòng điện trên dây tải điện luôn cùng pha.
A. 93
B. 112
C. 84
D. 108
 

tkvatliphothong

Well-Known Member
Bài toán:
Tại 1 điểm $M$ có 1 máy phát điện xoay chiều 1 pha có công suất phát điện và hiệu điện thế hiệu dụng ở 2 cực của máy phát đều không đổi. Nối 2 cực của máy phát với 1 trạm tăng áp có hệ số tăng áp $k$ đặt tại đó. Từ máy tăng áp điện năng được đưa lên dây tải cung cấp cho 1 xưởng cơ khí cách xa điểm $M$. Xưởng cơ khí có các máy tiện cùng loại công suất khi hoạt động là như nhau. Khi hệ số tăng áp $k=2$ thì ở xưởng cơ khí có tối đa $120$ máy tiện cùng hoạt động. Khi hệ số $k=3$ thì có tối đa $125$ máy tiện cùng hoạt động. Do xảy ra sự cố ở trạm tăng áp người ta phải nối trực tiếp dây tải điện vào 2 cực của máy phát điện. Khi đó xưởng có tối đa bao nhiêu máy cùng hoạt động. Coi rằng chỉ có hao phí trên dây tải điện là đáng kể. Điện áp và dòng điện trên dây tải điện luôn cùng pha.
A. 92
B. 112
C. 84
D. 108
Lời giải:
•Gọi:
○$P$ là công suất máy phát
○$\Delta P$ là công suất hao phí khi chưa dùng máy biến thế
○$P_o$ là công suất tiêu thụ mỗi máy
•Ta có: $\begin{cases} P-\dfrac{\Delta P}{4}=120P_o \\ P-\dfrac{\Delta P}{9}=125P_o \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} P=129P_o \\ \Delta P=36P_o \end{cases}$
•Khi đó số máy hoạt động $=129-36=93$ máy.
 

Quảng cáo

Top