Hướng dẫn gõ công thức Toán trên diễn đàn

Tăng Hải Tuân

Well-Known Member
Administrator
Hướng dẫn gõ công thức Toán trên diễn đàn

Mọi công thức Toán đều được đặt trong cặp thẻ đô là và có cấu trúc như sau:
HTML:
$ mã công thức $
PHẦN I: CÁC MÃ CÔNG THỨC THƯỜNG DÙNG


PHẦN II: CÁC VÍ DỤ CƠ BẢN

1. Phân số

Mã:
$\dfrac{x+2007}{x+2008}$
Hiển thị: $\dfrac{x+2007}{x+2008}$
HTML:
$\dfrac{x+2007}{x+2008}$
Hiển thị: $\dfrac{x+2007}{x+2008}$


2. Chỉ số trên, chỉ số dưới dưới
HTML:
$a_i$
Hiển thị: $a_i$
HTML:
$a^n$
Hiển thị: $a^n$
Kết hợp:
HTML:
$a^n_i$
Hiển thị: $a^n_i$
Chỉ số trên dưới với nhiều kí tự:
HTML:
$a^{2007}$
Hiển thị: $a^{2007}$
HTML:
$a_{20072008}$
Hiển thị: $a_{20072008}$
HTML:
$a^{2007}_{2008}$
Hiển thị: $a^{2007}_{2008}$
HTML:
$a_{1}^n+a_2^{n+1}+a_{3}^{n+2}+...+a_{n+1}^{2n}$
Hiển thị: $a_{1}^n+a_2^{n+1}+a_{3}^{n+2}+...+a_{n+1}^{2n}$

3. Căn, mũ
Căn bậc 2:
HTML:
$\sqrt{a}$
Hiển thị: $\sqrt{a}$
HTML:
$\sqrt{2007}$
Hiển thị: $\sqrt{2007}$
Căn bậc n:
HTML:
$\sqrt[n]{A}$
Hiển thị: $\sqrt[n]{A}$
HTML:
$\sqrt[2007]{a}$
Hiển thị: $\sqrt[2007]{a}$
Mũ:
HTML:
$a^n$
Hiển thị: $a^n$
Nhiều kí tự ở phần mũ:
HTML:
$a^{2007}$
Hiển thị: $a^{2007}$
Kết hợp căn, mũ. . V. . V:
HTML:
$\sqrt[2007]{a^{2008}}$
Hiển thị: $\sqrt[2007]{a^{2008}}$

4. Tổng sigma, tích
Tổng:
HTML:
$\sum_{i=1}^k a_i^n $
Hiển thị: $\sum_{i=1}^k a_i^n $
Tích:
HTML:
$\prod_{i=1}^{n} a_u^k$
Hiển thị: $\prod_{i=1}^{n} a_u^k$

5. Tích phân
Mã:
Mã:
$\int\limits_{a}^{b}{f\left(x\right)dx}$
Hiển thị:
$\int\limits_{a}^{b}{f\left(x\right)dx}$

6. Kí hiệu hình học
Vuông góc
HTML:
$\perp $
Hiển thị: $\perp $
Song song
HTML:
$\parallel $
Hiển thị: $\parallel $
Kí hiệu góc:
HTML:
$\widehat{ABC} $
Hiển thị: $\widehat{ABC} $
 
Last edited:

Chuyên mục

Bổ sung một số lệnh Latex thông dụng:
Hệ phương trình:
HTML:
\[ \begin{cases} f(x)=0 \\ g(x)=0 \end{cases} \]
Hiển thị:
\[ \begin{cases} f(x)=0 \\ g(x)=0 \end{cases} \]
Dấu hoặc:
HTML:
\[ \left\{ \begin{array} x^2 + y^2 + z^2 = 3  \\
xy + yz + zx = 3  \\
xyz = 1
\end{array} \right.
...................
\left[ \begin{matrix} x^2 + y^2 + z^2 = 3  \\
xy + yz + zx = 3  \\
xyz = 1
\end{matrix} \right.\]
Hiển thị:
\[ \left\{ \begin{array} x^2 + y^2 + z^2 = 3 \\
xy + yz + zx = 3 \\
xyz = 1
\end{array} \right.
. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
\left[ \begin{matrix} x^2 + y^2 + z^2 = 3 \\
xy + yz + zx = 3 \\
xyz = 1
\end{matrix} \right. \]
 
$\begin{cases} x + y = 1 \\ x + y = 2 \end{cases}$

Mã:
 \begin{cases} x + y = 1 \\ x + y = 2 \end{cases}

$ \begin{cases} x + y = 1 \\ x + y = 2 \\ x + y = 3\end{cases} $

Mã:
  \begin{cases} x + y = 1 \\x + y = 2 \\x + y = 3\end{cases}
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Mã:
Abcdef $ x=1 $ ghijk
Abcdef $ x=1 $ ghijk
Mã:
Abcdef \( x=1 \) ghijk
Abcdef \( x=1 \) ghijk
Mã:
Abcdef $$ x=1 $$ ghijk
Abcdef $$ x=1 $$ ghijk
Mã:
Abcdef \[ x=1 \] ghijk
Abcdef \[ x=1 \] ghijk
 
Mã:
Abcdef $ x=1 $ ghijk
Abcdef $ x=1 $ ghijk
Mã:
Abcdef \( x=1 \) ghijk
Abcdef \(x=1 \) ghijk
Mã:
Abcdef$$x=1$$ghijk
Abcdef$$x=1$$ghijk
Mã:
Abcdef $ x=1 $ ghijk
Abcdef $ x=1 $ ghijk
 

Quảng cáo

Back
Top