T

Hỗn hợp E chứa ba peptit đều mạch hở gồm peptit X (C4H8O3N2)...

Câu hỏi: Hỗn hợp E chứa ba peptit đều mạch hở gồm peptit X (C4​H8​O3​N2​), peptit Y (C7​Hx​Oy​Nz​) và peptit Z (C11​Hn​Om​Nt​). Đun nóng 28,42 gam E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Y gồm 3 muối của glyxin, alanin và valin. Đốt cháy toàn bộ T cần dùng 1,155 mol O2​, thu được CO2​, H2​O, N2​ và 23,32 gam Na2​CO3​. Phần trăm khối lượng của X trong hỗn hợp E là
A. 13,93%
B. 6,97%.
C. 4,64%.
D. 9,29%.
Phương pháp:
Phương pháp quy đổi peptit: Do X, Y, Z được tạo nên từ a.a có 1 nhóm NH2​ và 1 nhóm COOH nên quy đổi thành: CONH, CH3​, H2​O (số mol H2​O bằng tổng mol peptit)
Hướng dẫn giải:
- Ta thấy: Gly có 2C, Ala có 3C, Val có 5C
+X có CTPT C4​H8​O3​N2​ nên là Gly-Gly.
+ Y có 7C nên chỉ có thể là Gly-Val hoặc Gly-Gly-Ala → Y có tối đa có 3 mắt xích
- Do X, Y, Z được tạo nên từ a.a có 1 nhóm NH3​ và 1 nhóm COOH nên quy đổi thành: CONH, CH2​, H2​O (số mol H2​O bằng tổng mol peptit)
- Bảo toàn Na => nNaOH​ = 2nNa2CO3 ​= 0,44 mol
Sơ đồ:
$28,42(\text{g})\left\{ \begin{aligned}
& \text{CONH}:0,44 \\
& \text{C}{{\text{H}}_{2}}:\text{x} \\
& {{\text{H}}_{2}}\text{O}:\text{y} \\
\end{aligned} \right.+\text{NaOH}:0,44\to \left\{ \begin{aligned}
& \\
& \text{Muoi T}\xrightarrow{+{{O}_{2}}:1,155} \\
& {{\text{H}}_{2}}\text{O}:\text{y} \\
\end{aligned} \right.\left\{ \begin{aligned}
& \text{N}{{\text{a}}_{2}}\text{C}{{\text{O}}_{3}}:0,22 \\
& \xrightarrow{BT:H}C{{O}_{2}}:x+0,22 \\
& \xrightarrow{BT:H}{{H}_{2}}O:x+0,44 \\
& {{\text{N}}_{2}}:0,22 \\
\end{aligned} \right.$
+) Bảo toàn $\text{O}\to {{\text{n}}_{\text{CONH}}}+{{\text{n}}_{{{\text{H}}_{2}}\text{O}(\text{l})}}+{{\text{n}}_{\text{NaOH}}}={{\text{n}}_{{{\text{H}}_{2}}\text{O}(2)}}+3{{\text{n}}_{\text{N}{{\text{a}}_{2}}\text{C}{{\text{O}}_{3}}}}+2{{\text{n}}_{\text{C}{{\text{O}}_{2}}}}+{{\text{n}}_{{{\text{H}}_{2}}\text{O}(3)}}$

$\to 0,44+y+0,44=y+3.0,22+2(x+0,22)+(x+0,44)\to x=0,55$
$\text{ +) }{{\text{m}}_{\text{E}}}={{\text{m}}_{\text{CONH}}}+{{\text{m}}_{\text{CH}2}}+{{\text{m}}_{\text{H}2\text{O}}}\to 28,42=0,44.43+14.0,55+18.\text{y}\to \text{y}=0,1$
$\to {{\text{n}}_{\text{E}}}={{\text{n}}_{\text{H}2\text{O}}}=0,1\text{mol}$
- Số mắt a.a xích trung bình $={{\text{n}}_{\text{N}}}:{{\text{n}}_{\text{E}}}=0,44:0,1=4,4$
- Biện luận tìm các peptit:
+X là đipeptit, Y có tối đa 3 mắt xích → Z có từ 5 mắt xích trở lên
+ Mặt khác Z có 11C → Z chỉ có thể là Gly4​Ala
+X, Z không chứa Val → Y chứa Val → Y là Gly-Val
- Giả sử E chứa: Gly2​ (a mol); Gly-Val (b mol); Gly4​Ala (c mol)
Ta lập hệ: $\left\{ \begin{array}{*{35}{l}}
{{\text{m}}_{\text{E}}}=132\text{a}+174\text{b}+317\text{c}=28,42 \\
\begin{aligned}
& {{\text{n}}_{\text{E}}}=\text{a}+\text{b}+\text{c}=0,1 \\
& {{n}_{NaOH}}=2a+2b+5c=0,44 \\
\end{aligned} \\
\end{array} \right.\to \left\{ \begin{aligned}
& \text{a}=0,01 \\
& \text{b}=0,01 \\
& \text{c}=0,08 \\
\end{aligned} \right.$
$\to \%{{\text{m}}_{\text{X}}}=4,64\%$
Đáp án C.
 

Câu hỏi này có trong đề thi

Quảng cáo

Top