f biến thiên Hỏi hai mạch trên mắc nối tiếp thì cộng hưởng khi $\omega $ bằng bao nhiêu

huynhcashin

Well-Known Member
Bài toán
Mạch xoay chiều $R_{1};L_{1};C_{1}$ cộng hưởng khi $\omega =\omega _{1}$, Mạch xoay chiều $R_{2};L_{2};C_{2}$ cộng hưởng khi $\omega =\omega _{2}$. Hỏi hai mạch trên mắc nối tiếp thì cộng hưởng khi $\omega $ bằng bao nhiêu
A. $\omega =\dfrac{L_{1}\omega _{1}+L_{2}\omega _{2}}{L_{1}+L_{2}}$
B. $\omega =\dfrac{L_{1}\omega _{1}+L_{2}\omega _{2}}{2\left(L_{1}+L_{2}\right)}$
C. $w=\sqrt{\dfrac{L_{1}\omega _{1}^{2}+L_{2}\omega _{2}^{2}}{L_{1}+L_{2}}}$
D. $w=\sqrt{\dfrac{L_{1}\omega _{1}^{2}+L_{2}\omega _{2}^{2}}{L_{1}^{2}+L_{2}^{2}}}$
 

tkvatliphothong

Well-Known Member
Bài toán
Mạch xoay chiều $R_{1};L_{1};C_{1}$ cộng hưởng khi $\omega =\omega _{1}$, Mạch xoay chiều $R_{2};L_{2};C_{2}$ cộng hưởng khi $\omega =\omega _{2}$. Hỏi hai mạch trên mắc nối tiếp thì cộng hưởng khi $\omega $ bằng bao nhiêu
A. $\omega =\dfrac{L_{1}\omega _{1}+L_{2}\omega _{2}}{L_{1}+L_{2}}$
B. $\omega =\dfrac{L_{1}\omega _{1}+L_{2}\omega _{2}}{2\left(L_{1}+L_{2}\right)}$
C. $w=\sqrt{\dfrac{L_{1}\omega _{1}^{2}+L_{2}\omega _{2}^{2}}{L_{1}+L_{2}}}$
D. $w=\sqrt{\dfrac{L_{1}\omega _{1}^{2}+L_{2}\omega _{2}^{2}}{L_{1}^{2}+L_{2}^{2}}}$
Lời giải
$$\omega L_1+\omega L_2=\dfrac{1}{\omega C_1}+\dfrac{1}{\omega C_2}$$
$$\Rightarrow \omega ^2\left(L_1+L_2\right)=\omega _1^2L_1+\omega _2^2L_2$$
$$\Leftrightarrow \omega =\sqrt{\dfrac{\omega _1^2L_1+\omega _2^2L_2}{L_1+L_2}}$$
 

Quảng cáo

Top