T

Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,03 mol Cu và 0,09 mol Mg vào dung...

Câu hỏi: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,03 mol Cu và 0,09 mol Mg vào dung dịch chứa 0,07 mol KNO3​ và 0,16 mol H2​SO4​ loãng thì thu được dung dịch chỉ chứa các muối sunfat trung hòa và 1,12 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm các oxit của nitơ có tỉ khối so với H2​ là x. Giá trị của x là
A. 19,5.
B. 20,1.
C. 18,2.
D. 19,6.
Phương pháp:
Kết hợp các phương pháp bảo toàn nguyên tố, bảo toàn điện tích
Hướng dẫn giải:
Bảo toàn Cu, Mg, K, S ta có sơ đồ như sau:
$\left\{ \begin{aligned}
& \text{Cu}:0,03 \\
& \text{Mg}:0,09 \\
\end{aligned} \right.+\left\{ \begin{aligned}
& \text{KN}{{\text{O}}_{3}}:0,07 \\
& {{\text{H}}_{2}}\text{S}{{\text{O}}_{4}}:0,16 \\
\end{aligned} \right.\left\{ \begin{aligned}
& \text{C}{{\text{u}}^{2+}}:0,03 \\
& \text{M}{{\text{g}}^{2+}}:0,09 \\
& {{\text{K}}^{+}}:0,07 \\
& \text{N}{{\text{H}}_{\text{4}}}^{\text{+}} \\
& \text{S}{{\text{O}}_{\text{4}}}^{\text{2-}}:0,16 \\
\end{aligned} \right.+\underset{0,05}{\mathop{\text{Khi}}} \left\{ \begin{array}{*{35}{l}}
\text{N} \\
O \\
\end{array}+{{\text{H}}_{2}}\text{O} \right.$
Bảo toàn điện tích $\to {{\text{n}}_{\text{NH}4}}$ = 0,01 mol
Bảo toàn N $\to {{\text{n}}_{\text{N}(\text{khi})}}={{\text{n}}_{\text{NO}3}}-{{\text{n}}_{\text{NH}4+}}$ = 0,06 mol
Bảo toàn H $\to {{\text{n}}_{\text{H}2\text{O}}}=\left( 2{{\text{n}}_{\text{H}2\text{SO}4}}-4{{\text{n}}_{\text{NH}4+}} \right)/2$ =0,14 mol
Bảo toàn O → nO​(khí​)=(3nKNO3​ + 4nH2SO4​) - $-\left( 4{{n}_{SO42-}}+{{n}_{\text{H}2\text{O}}} \right)$ = 0,07 mol
$\Rightarrow $ mkhí​ = mN​(khí) ​+ mO​(khí) ​= 0,06.14 + 0,07.16 = 1,96 gam
$\Rightarrow $ Mkhí​ = 1,96 : 0,05 = 39,2
$\Rightarrow $ x= dkhí​/H2 ​= 39,2/2 = 19,6
Đáp án D.
 

Câu hỏi này có trong đề thi

Quảng cáo

Top