Help

Huym

New Member
Mỗi kênh thoại có độ rộng băng tần là 0,3-3,4KHz được xếp cho chiếm một dải tần số 4KHz. Người ta tiến hành ghép kênh FDM cho 12 kênh thoại tạo thành nhóm cơ bản có băng thông là 48KHz và nằm trong dải tần số từ 48KHz đến 108 KHz. Sau đó ghép 5 nhóm cơ bản thành siêu nhóm 60 kênh thoại có băng thông là 240 KHz
  • a. Hãy tính các tần số sóng mang phụ để tạo thành nhóm cơ bản và biểu diễn phân bố phổ tần số của tín hiệu này
  • b. Hãy tính các tần số sóng mang để tạo tín hiệu siêu nhóm và vẽ phổ tín hiệu này với yêu cầu tín hiệu siêu nhóm nằm trong dải tần lớn hơn 20 MHz
 

Quảng cáo

Top