f biến thiên Hệ thức nào sau đây là đúng?

NTH 52

Bùi Đình Hiếu
Super Moderator
Bài toán
Đặt điện áp $u=Uo \cos \omega t\left(V\right)$ vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần $R$, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm $L$ và tụ điện có điện dung $C$. Khi $\omega $ thay đổi thì cường độ dòng điện hiệu dụng cực đại là $I_1$. Khi $L$ thay đổi thì cường độ dòng điện hiệu dụng cực đại là $I_2$ và khi $C$ thay đổi thì cường độ dòng điện hiệu dụng cực đại là $I_3$. Hệ thức nào sau đây là đúng?
A. $I_1>I_2>I_3$
B. $I_2>I_3>I_1$
C. $I_1=I_2=I_3$
D. $I_3>I_2>I_1$
 

GS.Xoăn

Trần Văn Quân
Bài toán
Đặt điện áp $u=Uo \cos \omega t\left(V\right)$ vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần $R$, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm $L$ và tụ điện có điện dung $C$. Khi $\omega $ thay đổi thì cường độ dòng điện hiệu dụng cực đại là $I_1$. Khi $L$ thay đổi thì cường độ dòng điện hiệu dụng cực đại là $I_2$ và khi $C$ thay đổi thì cường độ dòng điện hiệu dụng cực đại là $I_3$. Hệ thức nào sau đây là đúng?
A. $I_1>I_2>I_3$
B. $I_2>I_3>I_1$
C. $I_1=I_2=I_3$
D. $I_3>I_2>I_1$
Lời giải

Ba trường hợp trên thay đổi $\omega ,L,C$ thì mạch đều xảy ra cộng hưởng nên : $I_1=I_2=I_3$
Chọn C.
 

Quảng cáo

Top