Hệ thức nào sau đây không đúng về công suất tiêu thụ của đoạn mạch?

NTH 52

Bùi Đình Hiếu
Super Moderator
Bài toán
Đặt điện áp $u=U_o\sqrt{2} \cos \omega t\left(V\right)$ vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở thuần $R$, cuộn dây không thuần cảm có độ tự cảm $L$ và điện trở thuần $r$, tụ điện có điện dung $C$. Khi đó cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là $I$ , công suất tiêu thụ cực đại là $P_{max}$ , hệ số công suất của cuộn dây và toàn mạch là $\cos \varphi_d$ và $\cos \varphi$ , điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở thuần, cuộn dây và tụ điện lần lượt là $U_R$. $U_d$ và $U_C$ . Hệ thức nào sau đây không đúng về công suất tiêu thụ của đoạn mạch?
A. $P=P_{max}\cos \varphi\cos \varphi_d$
B. $P=UI\cos \varphi$
C. $P=\left(R+r\right)I^2$
D. $P=\left(U_R+U_d\cos \varphi_d\right)I$
 

minhtangv

Well-Known Member
Bài toán
Đặt điện áp $u=U_o\sqrt{2} \cos \omega t\left(V\right)$ vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở thuần $R$, cuộn dây không thuần cảm có độ tự cảm $L$ và điện trở thuần $r$, tụ điện có điện dung $C$. Khi đó cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là $I$ , công suất tiêu thụ cực đại là $P_{max}$ , hệ số công suất của cuộn dây và toàn mạch là $\cos \varphi_d$ và $\cos \varphi$ , điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở thuần, cuộn dây và tụ điện lần lượt là $U_R$. $U_d$ và $U_C$ . Hệ thức nào sau đây không đúng về công suất tiêu thụ của đoạn mạch?
A. $P=P_{max}\cos \varphi\cos \varphi_d$
B. $P=UI\cos \varphi$
C. $P=\left(R+r\right)I^2$
D. $P=\left(U_R+U_d\cos \varphi_d\right)I$
Lời giải
Theo mình thì $P=P_{max}\cos ^2\varphi$. Nên chọn A. . Các bạn cho ý kiến nhé!
 

Quảng cáo

Top