Hai quả cầu nhỏ mang điện q1=4.10^-8C và q2=-4.10^-8C được giữ cố định tại 2 điểm A,B chân không...

Châu Ngọc

New Member
Hai quả cầu nhỏ mang điện q1=4.10^-8C và q2=-4.10^-8C được giữ cố định tại 2 điểm A,B chân không cách nhau đoạn AB=5cm tính độ lớn lực tác dụng lên điện tích q3=2.10^-8C (C) đặt tại điểm (C) trong trường hợp AC và AB bằng bao nhiêu
 

Chuyên mục

Quảng cáo

Top