Góc hợp bởi giữa véc tơ cảm ứng từ $B$ và véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng khung dây tại thời điểm $t

NTH 52

Bùi Đình Hiếu
Super Moderator
Bài toán
Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây dẫn phẳng dẹt kín hình tròn với phương trình $e=E_o \cos \left(\omega t+\dfrac{\pi }{6}\right)\left(V\right)$. Biết tốc độ quay của khung dây là $50$ (vòng/s). Góc hợp bởi giữa véc tơ cảm ứng từ $B$ và véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng khung dây tại thời điểm $t=\dfrac{1}{60}\left(s\right)$ bằng?
A. $30^o$
B. $60^o$
C. $120^o$
D. $180^o$
 

minhtangv

Well-Known Member
Bài toán
Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây dẫn phẳng dẹt kín hình tròn với phương trình $e=E_o \cos \left(\omega t+\dfrac{\pi }{6}\right)\left(V\right)$. Biết tốc độ quay của khung dây là $50$ (vòng/s). Góc hợp bởi giữa véc tơ cảm ứng từ $B$ và véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng khung dây tại thời điểm $t=\dfrac{1}{60}\left(s\right)$ bằng?
A. $30^o$
B. $60^o$
C. $120^o$
D. $180^o$
Lời giải
Suất điện động luôn trễ pha hơn $\phi$ một góc $\dfrac{\pi }{2} \Rightarrow \Phi=BS\cos \left(\omega t+\dfrac{2\pi }{3}\right)$ với $\omega =100\pi ,t=\dfrac{1}{6}$
$ \Rightarrow \phi=BS\cos \dfrac{7\pi }{3}=BS\cos \dfrac{\pi }{3}$.
$ \Rightarrow \left(\vec B, \vec n\right)=60^0$ Chọn B.
 

Quảng cáo

Top