T

Este hai chức, mạch hở X có công thức phân tử C6H6O4 và không tham...

Câu hỏi: Este hai chức, mạch hở X có công thức phân tử C6​H6​O4​ và không tham gia phản ứng tráng bạc. X được tạo thành từ ancol Y và axit cacboxylic Z. Y không phản ứng với Cu(OH)2​ ở điều kiện thường; khi đun Y với H2​SO4​ đặc ở 170°C không tạo ra anken. Nhận xét nào sau đây đúng?
A. Chất Z không tham gia phản ứng tráng bạc.
B. Chất X có mạch cacbon phân nhánh.
C. Chất Z có số nguyên tử H bằng số nguyên tử O.
D. Chất Y có nhiệt độ sôi cao hơn ancol etylic.
Phương pháp:
Độ bất bão hòa $\text{k}=(2\text{C}+2-\text{H})/2=4\to \text{X}$ có 2 $\pi $ trong 2 nhóm CO2 và 2 $\pi $ trong gốc hiđrocacbon
+X không tráng gương nên không có đầu HCOO-
+Y không phản ứng với Cu(OH)2​ nên Y là ancol đơn chức hoặc ancol hai chức (không có OH kề nhau)
+Y không tạo anken nên Y là CH3​OH hoặc ancol 2 chức (không có OH kề nhau)
Từ đó suy ra CTCT của X, Y, Z
Hướng dẫn giải:
Độ bất bão hòa $\text{k}=(2\text{C}+2-\text{H})/2=(2.6+2-6)/2=4$
→ X có 2 $\pi $ trong 2 nhóm COO và 2 $\pi $ trong gốc hiđrocacbon
X không tráng gương nên không có đầu HCOO-
Y không phản ứng với Cu(OH)2 ​nên Y là ancol đơn chức hoặc ancol hai chức (không có OH kề nhau)
Y không tạo anken nên Y là CH3​OH hoặc ancol 2 chức (không có OH kề nhau)
Vậy:
$\text{X}:\text{C}{{\text{H}}_{3}}\text{OOC}-\text{C}\equiv \text{C}-\text{COOC}{{\text{H}}_{\text{3}}}$
$\text{Y}:\text{C}{{\text{H}}_{3}}\text{OH}$
Z: HOOC-C $\equiv $ C-COOH
- A đúng
- B sai, X không phân nhánh
- C sai, Z có 2H và 4O
- D sai, Y là CH3​OH có nhiệt độ sôi thấp hơn C2​H5​OH
Đáp án A.
 

Câu hỏi này có trong đề thi

Quảng cáo

Top