The Collectors

Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của điện tích ở một...

Câu hỏi: Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của điện tích ở một bản tụ điện trong mạch dao động LC lí tưởng có dạng như hình vẽ bên.
image3.png
Tần số dao động của mạch LC có giá trị là
A. $1\ MHz$.
B. $1,25\ MHz$.
C. $3\ MHz$.
D. $0,8\ MHz$.
image8.png

Mỗi ô có khoảng thời gian là $\dfrac{1}{3}{{10}^{-6}}$.s
Từ đồ thị ta có 3 ô (từ ô thứ 2 đến ô thứ 5 có 5T/4 = ${{10}^{-6}}$ s):
$\begin{aligned}
& \dfrac{5T}{4}={{10}^{-6}}s\Rightarrow T=0,{{8.10}^{-6}}s \\
& \Rightarrow f=\dfrac{1}{T}=\dfrac{{{10}^{6}}}{0,8}Hz=1,{{25.10}^{6}}Hz=1,25MHz. \\
\end{aligned}$
Đáp án B.
 

Quảng cáo

Top