T

Dãy các polime nào sau đây có nguồn gốc từ xenlulozơ?

Câu hỏi: Dãy các polime nào sau đây có nguồn gốc từ xenlulozơ?
A. Tơ visco và tơ nilon-6,6.
B. Tơ visco và tơ xenlulozơ axetat.
C. Tơ nitrin và tơ capron.
D. Tơ capron và tơ xenlulozơ axetat.
Phương pháp:
Dựa vào kiến thức học ở bài vật liệu polime sgk hóa 12.
Hướng dẫn giải:
Tơ visco và tơ xenlulozơ axetat có nguồn gốc từ xenlulozơ.
Đáp án B.
 

Câu hỏi này có trong đề thi

Quảng cáo

Back
Top