T

Đặt vào hai đầu đoạn mạch chứa biến trở R một nguồn điện có suất...

Câu hỏi: Đặt vào hai đầu đoạn mạch chứa biến trở R một nguồn điện có suất điện động 20 V và điện trở trong r. Thay đổi giá trị của biến trở thì thấy công suất tiêu thụ điện P trên biến trở R phụ thuộc vào R có dạng như hình. Giá trị của ${{P}_{\max }}$ là
A. 10 W
B. 20 W
image3.png
C. 25 W
D. 30 W
Công suất tiêu thụ R là: $P={{I}^{2}}R=\dfrac{{{\text{E}}^{2}}R}{{{(R+r)}^{2}}}$
${{P}_{1}}={{P}_{2}}\Rightarrow \dfrac{{{\text{E}}^{2}}{{R}_{1}}}{{{\left( {{R}_{1}}+r \right)}^{2}}}=\dfrac{{{\text{E}}^{2}}{{R}_{2}}}{{{\left( {{R}_{2}}+r \right)}^{2}}}\Leftrightarrow {{R}_{1}}{{\left( {{R}_{2}}+r \right)}^{2}}={{R}_{2}}{{\left( {{R}_{1}}+r \right)}^{2}}\Rightarrow r=\sqrt{{{R}_{1}}.{{R}_{2}}}$
$\left\{ \begin{aligned}
& {{R}_{1}}=2(\Omega ) \\
& {{R}_{2}}=8(\Omega ) \\
\end{aligned} \right.\Rightarrow r=4(\Omega )$
Mặt khác: ${{P}_{\max }}=\dfrac{{{\text{E}}^{2}}}{4r}=\dfrac{{{20}^{2}}}{4.4}=25(W)$
Đáp án C.
 

Quảng cáo

Top