The Collectors

Đặt điện áp u = U0cos(100πt + 0,25π) V vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện thì cường độ dòng điện trong mạch là i =...

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Đặt điện áp u = U0​cos(100πt + 0,25π) V vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện thì cường độ dòng điện trong mạch là i = I0​cos(100πt + φ) A. Giá trị của φ bằng
A. −0,75π.
B. –0,5π.
C. 0,75π.
D. 0,5π.
+ Đoạn mạch chỉ chứa tụ điện thì cường độ dòng điện trong mạch sớm pha hơn điện áp hai đầu mạch một góc $0,5\pi $
$\Rightarrow {{\varphi }_{i}}=\dfrac{\pi }{4}+\dfrac{\pi }{2}=\dfrac{3\pi }{4}.$
Đáp án C.
 

Chuyên mục

Quảng cáo

Top