Tăng Hải Tuân

Đặt điện áp $u=U\sqrt{2}\cos \omega t\left(V \right)$ vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn...

Tăng Hải Tuân

Well-Known Member
Administrator
Câu hỏi: Đặt điện áp $u=U\sqrt{2}c{os}\omega t\left(V \right)$ vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Nếu $\omega =\dfrac{1}{\sqrt{LC}}$ thì
A. Điện áp hiệu dụng trên điện trở đạt giá trị nhỏ nhất
B. Dòng điện vuông pha với điện áp hai đầu mạch
C. Điện áp hiệu dụng trên tụ điện và cuộn cảm bằng nhau
D. Tổng trở mạch đạt giá trị lớn nhất
Tổng trở $Z=\sqrt{{{R}^{2}}+{{\left({{Z}_{L}}-{{Z}_{C}} \right)}^{2}}}$
Khi $\omega =\dfrac{1}{\sqrt{LC}}\Rightarrow {{Z}_{L}}={{Z}_{C}}\Rightarrow \left\{ \begin{aligned}
& {{U}_{R\max }}=U \\
& \tan \varphi =0\Rightarrow {{\varphi }_{u}}={{\varphi }_{i}} \\
& {{U}_{L}}={{U}_{C}} \\
& {{Z}_{\min }}=R \\
\end{aligned} \right.$
Đáp án C.
 

Chuyên mục

Quảng cáo

Top