The Collectors

Dẫn từ từ đến dư khí CO2 vào dung dịch chứa 0,01 mol Ca(OH)2. Sự...

Câu hỏi: Dẫn từ từ đến dư khí CO2​ vào dung dịch chứa 0,01 mol Ca(OH)2​. Sự phụ thuộc của khối lượng kết tủa (y gam) vào thể tích khí CO2​ tham gia phản ứng (x lít) được biểu diễn như đồ thị:
image1.jpg
Giá trị của m là
A. 0,72.
B. 1,00.
C. 0,20.
D. 0,24.
$\begin{aligned}
& + Ban.chat.phan.ung: \left\{ \begin{aligned}
& CaC{{O}_{3}}+C{{O}_{2}}\xrightarrow{{}}CaC{{O}_{3}}+{{H}_{2}}O (1) \\
& CaC{{O}_{3}}+C{{O}_{2}}+{{H}_{2}}O\xrightarrow{{}}Ca{{(HC{{O}_{3}})}_{2}} (2) \\
\end{aligned} \right. \\
& + \left\{ \begin{aligned}
& (1) va do.thi\Rightarrow \dfrac{m}{100}=\dfrac{V}{22,4} \\
& (1), (2) va do.thi\Rightarrow \underbrace{{{n}_{C{{O}_{2}} tao. ket. tua. max }}}_{0,01}+\underbrace{{{n}_{C{{O}_{2}} hoa.tan.ket.tua}}}_{\left( 0,01-\dfrac{3m}{100} \right)}=\dfrac{7V}{22,4} \\
\end{aligned} \right.
\end{aligned} $ $ \Rightarrow\left\{\begin{array}{l}\mathrm{m}=0,2 \\ \mathrm{~V}=0,0448\end{array}\right.$
Đáp án C.
 

Câu hỏi này có trong đề thi

Quảng cáo

Top