T

Dẫn 0,55 mol hỗn hợp X (gồm hơi nước và khí CO2) qua cacbon nung...

Câu hỏi: Dẫn 0,55 mol hỗn hợp X (gồm hơi nước và khí CO2​) qua cacbon nung đỏ thu được 0,95 mol hỗn hợp X gồm CO, H2​ và CO2​. Cho Y hấp thụ vào dung dịch chứa 0,1 mol Ba(OH)2​ sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 9,85.
B. 19,7.
C. 29,55.
D. 15,76.
Phương pháp:
Tính được nC​ = nY​ - nX​
Oxi hóa hoàn toàn hỗn hợp Y thì:
$\underset{0.55(\text{mol})}{\mathop{\text{X}}} \left\{ \begin{array}{*{35}{l}}
{{\text{H}}_{2}}\text{O} \\
\text{C}{{\text{O}}_{2}} \\
\end{array}\dfrac{+\text{C}}{0,4(\text{mol})}\to \underset{0,95(\text{mol})}{\mathop{\text{Y}}} \left\{ \begin{array}{*{35}{l}}
\text{CO} \\
{{\text{H}}_{2}} \\
\text{C}{{\text{O}}_{2}} \\
\end{array}\xrightarrow{+[O]}\left\{ \begin{array}{*{35}{l}}
{{\text{H}}_{2}}\text{O} \\
\text{C}{{\text{O}}_{2}} \\
\end{array} \right. \right. \right.$
Áp dụng bảo toàn e cho toàn bộ quá trình sẽ tính được số mol O(cần dùng để oxi hóa hết Y)
Mà ${{\text{n}}_{\text{O}}}=\sum{{{n}_{\text{CO(Y)}\text{,}{{\text{H}}_{2}}(\text{Y})}}}\Rightarrow $ số mol CO2​ trong Y
Sau đó giải tương tự như bài toán hấp thụ CO2 vào dung dịch kiềm
Hướng dẫn giải:
Ta thấy nC​ = nY​ - nX​ = 0,95 - 0,55 = 0,4 mol
Oxi hóa hoàn toàn hỗn hợp Y thì:
$\underset{0.55(\text{mol})}{\mathop{\text{X}}} \left\{ \begin{array}{*{35}{l}}
{{\text{H}}_{2}}\text{O} \\
\text{C}{{\text{O}}_{2}} \\
\end{array}\dfrac{+\text{C}}{0,4(\text{mol})}\to \underset{0,95(\text{mol})}{\mathop{\text{Y}}} \left\{ \begin{array}{*{35}{l}}
\text{CO} \\
{{\text{H}}_{2}} \\
\text{C}{{\text{O}}_{2}} \\
\end{array}\xrightarrow{+[O]}\left\{ \begin{array}{*{35}{l}}
{{\text{H}}_{2}}\text{O} \\
\text{C}{{\text{O}}_{2}} \\
\end{array} \right. \right. \right.$
Áp dụng bảo toàn e cho toàn bộ quá trình thì: $4{{n}_{C}}=2{{n}_{O}}\to {{n}_{O}}=0,8\text{ mol }$
Mà ${{\text{n}}_{\text{O}}}=\sum{{{n}_{\text{CO(Y)}\text{,}{{\text{H}}_{2}}(\text{Y})}}}\Rightarrow $ = 0,8 mol = nCO2(Y) ​= 0,95 - 0,8 = 0,15 mol
Khi cho Y phản ứng với Ba(OH)2​ tức là 0,15 mol CO2​ phản ứng với 0,1 mol Ba(OH)2​:
Tỉ lệ: $1<{{\text{n}}_{\text{O}{{\text{H}}^{\text{-}}}}}\text{/}{{\text{n}}_{\text{C}{{\text{O}}_{2}}}}=0,2/0,15=1,33<2\to \text{ tao CO}_{3}^{2-}\text{ (a) va HCO}_{3}^{-}(\text{b})$
Giải hệ: $\left\{ \begin{array}{*{35}{l}}
{{\text{n}}_{\text{C}{{\text{O}}_{2}}}}=\text{a}+\text{b}=0,15 \\
{{\text{n}}_{O{{H}^{-}}}}=2\text{a}+\text{b}=0,2 \\
\end{array}\to \left\{ \begin{array}{*{35}{l}}
\text{a}=0,05 \\
\text{b}=0,1 \\
\end{array} \right. \right.$
$\text{B}{{\text{a}}^{2+}}+\text{C}{{\text{O}}_{\text{3}}}^{\text{2-}}\to \text{BaC}{{\text{O}}_{3}}$
$0,05\leftarrow 0,05\to 0,05$
→ m ↓ = 0,05.197 = 9,85 gam
Đáp án A.
 

Câu hỏi này có trong đề thi

Quảng cáo

Top