Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch AB là?

NTH 52

Bùi Đình Hiếu
Super Moderator
Bài toán
Đặt điện áp $u=U_o \cos \omega t\left(V\right)$ vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm cuộn dây không thuần cảm, điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C với M là điểm nối giữa cuộn dây và điện trở thuần. Khi đó cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch bằng $2\left(A\right)$và điện áp hiệu dụng $U_{AM} = 120\left(V\right)$ và $U_{MB} = 160\sqrt{2}\left(V\right)$. Độ lệch pha giữa điện áp hai đầu đoạn mạch AM và MB so với dòng điện qua mạch lần lượt là $\dfrac{\pi }{3}$ và $\dfrac{\pi }{4}$. Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch AB là?
A. $360\left(W\right)$
B. $420\left(W\right)$
C. $380\left(W\right)$
D. $440\left(W\right)$
P/s: Trích đề thi thử lần 3 Bamabel
 

GS.Xoăn

Trần Văn Quân
Bài toán
Đặt điện áp $u=U_o \cos \omega t\left(V\right)$ vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm cuộn dây không thuần cảm, điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C với M là điểm nối giữa cuộn dây và điện trở thuần. Khi đó cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch bằng $2\left(A\right)$và điện áp hiệu dụng $U_{AM} = 120\left(V\right)$ và $U_{MB} = 160\sqrt{2}\left(V\right)$. Độ lệch pha giữa điện áp hai đầu đoạn mạch AM và MB so với dòng điện qua mạch lần lượt là $\dfrac{\pi }{3}$ và $\dfrac{\pi }{4}$. Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch AB là?
A. $360\left(W\right)$
B. $420\left(W\right)$
C. $380\left(W\right)$
D. $440\left(W\right)$
P/s: Trích đề thi thử lần 3 Bamabel
Lời giải

Ta có: $P=U_{AM}.I. \cos \varphi_{AM}+ U_{MB}.I.\cos \varphi_{MB}=400 W$
Chọn D.
 

Quảng cáo

Top