The Collectors

Cho một đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn dây thuần cảm. Tại thời điểm t1 điện áp và dòng điện qua cuộn cảm có...

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Cho một đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn dây thuần cảm. Tại thời điểm t1​ điện áp và dòng điện qua cuộn cảm có giá trị lần lượt là 25 V; 0,3 A. Tại thời điểm t2​ điện áp và dòng điện qua cuộn cảm có giá trị lần lượt là 15 V; 0,5 A. Cảm kháng của mạch có giá trị là
A. 100 Ω
B. 50Ω
C. 30 Ω
D. 40 Ω
+ Đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm thì điện áp luôn vuông pha với dòng điện.
$\Rightarrow {{Z}_{L}}=\sqrt{\dfrac{u_{1}^{2}-u_{2}^{2}}{i_{2}^{2}-i_{1}^{2}}}=\sqrt{\dfrac{{{25}^{2}}-{{15}^{2}}}{0,{{5}^{2}}-0,{{3}^{2}}}}=50\Omega $
Đáp án C.
 

Chuyên mục

Quảng cáo

Top