The Collectors

Cho m gam hỗn hợp X gồm các triglixerit tác dụng với dung dịch KOH...

Câu hỏi: Cho m gam hỗn hợp X gồm các triglixerit tác dụng với dung dịch KOH vừa đủ, thu được glixerol và a gam hỗn hợp muối của axit oleic và axit stearic. Hiđro hóa m gam X cần dùng 0,03 mol H2​ (xúc tác Ni, to​), thu được triglixerit Y. Đốt cháy hoàn toàn Y, thu được số mol CO2​ nhiều hơn số mol H2​O là 0,12 mol. Giá trị của a là
A. 57,9.
B. 54,6.
C. 54,2.
D. 57,3.
$\begin{aligned}
& + X\xrightarrow[Ni, {{t}^{o}}]{0,03 mol {{H}_{2}}}{{C}_{3}}{{H}_{5}}{{\text{(OO}C{{C}_{17}}{{H}_{35}})}_{2}}\xrightarrow{{{O}_{2}}, {{t}^{o}}}{{n}_{C{{O}_{2}}}}-{{n}_{{{H}_{2}}O}}=0,12\Rightarrow {{n}_{X}}={{n}_{{{C}_{3}}{{H}_{5}}{{\text{(OO}C{{C}_{17}}{{H}_{35}})}_{2}}}}=\dfrac{0,12}{2}=0,06. \\
& \Rightarrow {{m}_{X}}=0,06.890-0,03.2=53,34 gam. \\
& + Khi X+KOH th\grave{i} \left\{ \begin{aligned}
& {{n}_{KOH}}=0,06.3=0,18 \\
& {{n}_{{{C}_{3}}{{H}_{5}}{{(OH)}_{3}}}}=0,06 \\
\end{aligned} \right.\Rightarrow {{m}_{muoi}}=53,34+0,18.56-0,06.92= 57,9gam \\
\end{aligned}$
Đáp án A.
 

Câu hỏi này có trong đề thi

Quảng cáo

Top