T

Cho đoạn mạch LRC. Cuộn dây thuần cảm có cảm kháng . Hệ số công...

Câu hỏi: Cho đoạn mạch LRC. Cuộn dây thuần cảm có cảm kháng . Hệ số công suất của RC bằng hệ số công suất của cả mạch và bằng 0,6. Điện trở thuần có giá trị
A. $100\Omega $
B. $30\Omega $
C. $40\Omega $
D. $50\Omega $
Hệ số công suất của RC bằng hệ số công suất của cả mạch nên
$\dfrac{R}{\sqrt{{{R}^{2}}+Z_{C}^{2}}}=\dfrac{R}{\sqrt{{{R}^{2}}+{{\left( {{Z}_{L}}-{{Z}_{C}} \right)}^{2}}}}\Rightarrow Z_{C}^{2}={{\left( {{Z}_{L}}-{{Z}_{C}} \right)}^{2}}\Rightarrow {{Z}_{C}}=\dfrac{{{Z}_{L}}}{2}=40\Omega $
Mà: $\text{cos}{{\varphi }_{RC}}=\dfrac{R}{\sqrt{{{R}^{2}}+Z_{C}^{2}}}=0,6\Rightarrow {{R}^{2}}=0,36\left( {{R}^{2}}+Z_{C}^{2} \right)\Rightarrow R=30\Omega $
Đáp án B.
 

Quảng cáo

Top