T

Cho các kim loại: K, Mg, Cu, Zn, Fe, Ag. Số kim loại phản ứng với...

Câu hỏi: Cho các kim loại: K, Mg, Cu, Zn, Fe, Ag. Số kim loại phản ứng với dung dịch HCl đặc nguội là
A. 2.
B. 5
C. 3.
D. 4.
Phương pháp:
Các kim loại đứng trước H trong dãy điện hóa (bên tay trái H) đều có phản ứng với HCl đặc nguội
Hướng dẫn giải:
Các kim loại pư được với HCl đặc nguội là: K, Mg, Zn, Fe → có 4 kim loại
Chú ý: HCl đặc nguội hay HCl loãng tính chất hóa học không có gì khác nhau
Đáp án D.
 

Câu hỏi này có trong đề thi

Quảng cáo

Top