T

Cho các hội chứng, bệnh ở người sau đây: a. (1) Claiphento (2)...

Câu hỏi: Cho các hội chứng, bệnh ở người sau đây: a.
(1) Claiphento (2) Tớcnơ (3) Ung thư máu ác tính(4) Hội chứng mèo kêu
(5) Siêu nữ (6) Đao (7) Hội chứng Patau (8) Máu khó đông
Có bao nhiêu hội chứng, bệnh liên quan đến đột biến số lượng nhiễm sắc thể?
A. 5
B. 2
C. 6
D. 4
(1)Claiphento: XXY
(2) Trang: XO
(3) Ung thư máu ác tính: Mất đoạn NST 21 hoặc 22
(4) Hội chứng mèo kêu: Mất đoạn NST số 5
(5) Siêu nữ: XXX
(6) Đao: 3 NST số 21
(7) Hội chứng Patau: 3 NST số 13
(8) Máu khó đông: đột biến gen.
Các hội chứng bệnh liên quan đến đột biến số lượng nhiễm sắc thể: 1,2,5,6,7
Đáp án A.
 

Câu hỏi này có trong đề thi

Quảng cáo

Top