Cần tăng điên áp nguồn lên bao nhiêu lần để công suất tiêu thu không đổi

Tàn

Super Moderator
Super Moderator
Bài toán
Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa, ở cuối nguồn dùng máy hạ thế có tỉ số vòng dây là $x$,cần phải tăng điện áp nguồn lên bao nhiêu lần để giảm công suất hao phí trên đường dây giảm $z$ lần nhưng vẫn đảm bảo công suất tiêu thụ nhận được là không đổi.Biết điện áp tức thời $u$ cùng pha với dòng điện tức thời $i$ và ban đầu độ giảm thế trên đường dây bằng $y$% điện áp của tải tiêu thụ.

A. $\dfrac{xz+y}{\sqrt{z}\left( x+y \right)}$

B. $\dfrac{xy+z}{\sqrt{z}\left( x+y \right)}$

C. $\dfrac{xy-z}{\sqrt{z}\left( x+y \right)}$

D. $\dfrac{xz-y}{\sqrt{z}\left( x+y \right)}$
 

tkvatliphothong

Well-Known Member
Bài toán
Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa, ở cuối nguồn dùng máy hạ thế có tỉ số vòng dây là $x$,cần phải tăng điện áp nguồn lên bao nhiêu lần để giảm công suất hao phí trên đường dây giảm $z$ lần nhưng vẫn đảm bảo công suất tiêu thụ nhận được là không đổi.Biết điện áp tức thời $u$ cùng pha với dòng điện tức thời $i$ và ban đầu độ giảm thế trên đường dây bằng $y$% điện áp của tải tiêu thụ.

A. $\dfrac{xz+y}{\sqrt{z}\left( x+y \right)}$

B. $\dfrac{xy+z}{\sqrt{z}\left( x+y \right)}$

C.$\dfrac{xy-z}{\sqrt{z}\left( x+y \right)}$

D. $\dfrac{xz-y}{\sqrt{z}\left( x+y \right)}$

Lời giải:
•Giả sử không có máy hạ áp ở cuối đường dây tải điện
•Ta có: $\dfrac{\Delta P_2}{\Delta P_1}= \left(\dfrac{I_2}{I_1} \right)^2 \Rightarrow \dfrac{\Delta U_2}{\Delta U_1}=\dfrac{1}{\sqrt{z}}$​
•Vì $\Delta U_1=yU_1' \Rightarrow \Delta U_2=\dfrac{y U_1'}{\sqrt{z}}$​
•Lại có $U_1'.I_1=U_2'.I_2 \Rightarrow U_2'=\sqrt{z}U_1'$​
•Vì thực tế có máy hạ áp nên: $\begin{cases} U_1=xU_1'+\Delta U_1=(x+y)U_1' \\ U_2=xU_2'+\Delta U_2= \left(x\sqrt{z}+\dfrac{y}{\sqrt{z}} \right)U_1' \end{cases}$​
$$\Rightarrow \dfrac{U_2}{U_1}=\dfrac{(xz+y)}{\sqrt{z}(x+y)}$$​
 

__Black_Cat____!

Well-Known Member
Bài toán
Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa, ở cuối nguồn dùng máy hạ thế có tỉ số vòng dây là $x$,cần phải tăng điện áp nguồn lên bao nhiêu lần để giảm công suất hao phí trên đường dây giảm $z$ lần nhưng vẫn đảm bảo công suất tiêu thụ nhận được là không đổi.Biết điện áp tức thời $u$ cùng pha với dòng điện tức thời $i$ và ban đầu độ giảm thế trên đường dây bằng $y$% điện áp của tải tiêu thụ.

A. $\dfrac{xz+y}{\sqrt{z}\left( x+y \right)}$

B. $\dfrac{xy+z}{\sqrt{z}\left( x+y \right)}$

C. $\dfrac{xy-z}{\sqrt{z}\left( x+y \right)}$

D. $\dfrac{xz-y}{\sqrt{z}\left( x+y \right)}$
Tớ vẫn làm theo cái công thức:$\dfrac{U'}{U}=\dfrac{n+a}{\sqrt{n}(a+1)}$ lần trước cậu nghe xem ổn không nhá
Ở cuối nguồn $\dfrac{U_1}{U_2}=x\Rightarrow U_2=\dfrac{U_1}{x}$
Ban đầu độ giảm thế trên đường dây bằng $y$% điện áp của tải tiêu thụ:
$\Delta U=yU_2=\dfrac{yU_1}{x}\Rightarrow \dfrac{\Delta U}{U_1}=\dfrac{y}{x}$
Thay trở lại:$\dfrac{U'}{U}=\dfrac{z+\dfrac{y}{x}}{\sqrt{z}(\dfrac{y}{x}+1)}=\dfrac{xz+y}{\sqrt{z}\left( x+y \right)}$
Vẫn ổn đúng không?:D
 

Quảng cáo

Top