Bước sóng $\lambda _2$ bằng

nhan tran

Active Member
Bài toán
Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng hai khe được chiếu đồng thời bằng 2 ánh sáng đơn sắc có bước sóng $\lambda_1 = 0,54 10^{-6}$ và $\lambda_2 < \lambda_1$ . Trên một miền nào đó người ta thấy tổng cộng 21 vân sáng trong đó có 3 vân sáng trùng nhau và 2 trong 3 vân trùng nằm ở 2 đầu của miền này . Bước sóng $\lambda _2$ bằng
A. $0,4 10^{-6}$
B. $0,48 10^{-6}$
C. $0,45 10^{-6}$
D. $0,42 10^{-6}$
 

Demonhk

Active Member
Bài toán
Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng hai khe được chiếu đồng thời bằng 2 ánh sáng đơn sắc có bước sóng $\lambda_1 = 0,54 10^{-6}$ và $\lambda_2 < \lambda_1$ . Trên một miền nào đó người ta thấy tổng cộng 21 vân sáng trong đó có 3 vân sáng trùng nhau và 2 trong 3 vân trùng nằm ở 2 đầu của miền này . Bước sóng $\lambda _2$ bằng
A. $0,4 10^{-6}$
B. $0,48 10^{-6}$
C. $0,45 10^{-6}$
D. $0,42 10^{-6}$
Làm theo trắc nghiệm thế này thử nhé bạn . Bạn cứ lấy lần lượt các $\lambda _2$ mà chia cho $\lambda _1$ . Cứ thấy tổng tử và mẫu nhỏ thua (21 +3 ) : 2 là ta chọn. May mắn bài này ta chọn được C . ( Không khuyến khích áp dụng ). Mà đây là cách ngẫu hứng . Không chắc đúng bạn a. ^^
 

nhan tran

Active Member
Làm theo trắc nghiệm thế này thử nhé bạn . Bạn cứ lấy lần lượt các $\lambda _2$ mà chia cho $\lambda _1$ . Cứ thấy tổng tử và mẫu nhỏ thua (21 +3 ) : 2 là ta chọn. May mắn bài này ta chọn được C . ( Không khuyến khích áp dụng ). Mà đây là cách ngẫu hứng . Không chắc đúng bạn a. ^^
Bài này có tính ra được cụ thể không bạn
 

Quảng cáo

Top