T

Bảng dưới đây cho biết trình tự nuclêôtit trên một đoạn ở mạch gốc...

Câu hỏi: Bảng dưới đây cho biết trình tự nuclêôtit trên một đoạn ở mạch gốc của vùng mã hóa trên gen quy định prôtêin ở sinh vật nhân sơ và các alen được tạo ra từ gen này do đột biến điểm:


image3.png


$5'AUUU3'$ quy định Phe; $5'GGX3';GGG$ và $5'GGU3'$ quy định Gly; $5'AGX3'$ quy định Ser. Biết rằng các côđon mã hóa các axit amin tương ứng là: $5'AUG3'$ quy định Met; $5'AAG3'$ quy định Lys. Phân tích các dữ liệu trên, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Chuỗi pôlipeptit do alen Ai mã hóa không thay đổi so với chuỗi pôlipeptit do gen ban đầu mã hóa.
II.Các phân tử mARN được tổng hợp từ alen A2​ và alen A3​ có các côđon bị thay đổi kể từ điểm xảy ra đột biến.
III. Chuỗi pôlipeptit do alen A2​ quy định có số axit amin ít hơn so với ban đầu.
IV. Alen Ai được hình thành do gen ban đầu bị đột biến thay thế 1 cặp nuclêôtit.
A. 2
B. 3
C. 1
D. 4
Mach gốc 3'... $TAX-TTX-AAA-XXG-XXX.5'.~$
So sánh các alen với gen A ta thấy sự khác biết về trình tự:
image10.png

I đúng.
II sai, vì đây là đột biến thay thế 1 cặp nucleotit.
III đúng, vì làm xuất hiện mã kết thúc sớm
IV đúng, thay thể 1 cặp X-G bằng cặp T-A
Đáp án B.
 

Câu hỏi này có trong đề thi

Quảng cáo

Top