T

Bài 9 trang 20 SGK Vật lí 11

Câu hỏi: Đại lượng nào sau đây không liên quan đến cường độ điện trường của điện tích điểm Q tại một điểm
A. Điện tích Q.
B. Điện tích thử q.
C. Khoảng cách r từ Q đến q.
D. Hằng số điện môi của môi trường.
Phương pháp giải
Công thức tính cường độ điện trường của một điện tích điểm Q: \(E = k{{\left| Q \right|} \over {{r^2}}}\)
Lời giải chi tiết
.
Điện tích thử q chỉ có tác dụng nhận biết sự tồn tại của điện trường chứ không liên quan đến cường độ điện trường của một điện tích điểm Q.
Đáp án B.
 

Quảng cáo

Top