T

Bài 5 trang 20 SGK Vật lí 11

Câu hỏi: Cường độ điện trường của một hệ điện tích điểm được xác định thế nào?
Lời giải chi tiết
Véc tơ cường độ điện trường một hệ điện tích điểm bằng tổng véc tơ cường độ điện trường của mỗi điện tích điểm thành phần: \(\overrightarrow E  = \overrightarrow {{E_1}}  + \overrightarrow {{E_2}}  + ... + \overrightarrow {{E_n}} \)
Các véctơ cường độ điện trường tại một điểm được tổng hợp theo quy tắc hình bình hành.
 

Quảng cáo

Top