T

Bài 4 trang 20 SGK Vật lí 11

Câu hỏi: Viết công thức tính và nêu những đặc điểm của cường độ điện trường của một điện tích điểm.
Lời giải chi tiết
- Cường độ điện trường của một điện tích điểm trong chân không: \(E = k\dfrac{{\left| Q \right|}}{{{r^2}}}\)
- Độ lớn của cường độ điện trường \(E\) không phụ thuộc vào độ lớn của điện tích thử \(q\)
- Chiều: Hướng ra xa Q nếu Q > 0
Hướng vào Q nếu Q <0
 

Quảng cáo

Top