The Collectors

Bài 38.1,38.2,38.3,38.4 trang 91,92 SBT Vật lí 10

Câu hỏi:

38.1.​

Xác định lượng nhiệt Q cần cung cấp để làm nóng chảy 100 g nước đá ở 0°C. Cho biết nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là 3,4.105​ J/kg.
A. Q = 0,34.103​J.                        B. Q = 340.105​ J.
C. Q = 34.107​J.                           D. Q = 34.103​ J.
Phương pháp giải:
Áp dụng công thức \(Q = \lambda m\)
Lời giải chi tiết:
Ta có lượng nhiệt Q cần cung cấp để làm nóng chảy 100 g nước đá ở 0°C là \(Q = \lambda m = {0,1.3,4.10^5} = 34000J\)
Chọn đáp án D

38.2.​

Xác định lượng nhiệt Q cần cung cấp để làm bay hơi 100 g nước ở 100°C. Cho biết nhiệt hoá hơi riêng của nước là  J/kg .
A. Q = 23.106​J                         B. Q = 2,3.105​J.
C. Q = 2,3.106​J.                       D. Q = 0,23.104​J.
Phương pháp giải:
Áp dụng công thức \(Q = L. M\)
Lời giải chi tiết:
Lượng nhiệt Q cần cung cấp để làm bay hơi 100 g nước ở 100°C là \(Q = L. M = {2,3.10^6}. 0,1 = 230000J\)
Chọn đáp án B

38.3.​

Xác định lượng nhiệt Q cần cung cấp để làm nóng chảy cục nước đá khối lượng 50 g và đang có nhiệt độ - 20°C. Cho biết nước đá có nhiệt nóng chảy riêng là 3,4.105​ J/kg và nhiệt dung riêng là 2,09.103​ J/kg. K.
A. Q ≈36 kJ.               B. Q ≈ 190 kJ.
C. Q ≈19 kJ.                 D. Q ≈ 1,9 kJ.
Phương pháp giải:
Áp dụng công thức \(Q = \lambda m\); \(Q = mc\Delta t\)
Lời giải chi tiết:
Lượng nhiệt Q cung cấp để làm nóng chảy cục nước đá khối lượng m = 50 g và nhiệt độ ban đầu \({t_0} =  - {20^0}C\)có giá trị bằng:
\(Q = cm(t - {t_0}) + \lambda m = m{\rm{[}}c(t - {t_0}) + \lambda {\rm{]}}\)
Thay số \(Q = {50.10^{ - 3}}{\rm{[}}{2,09.10^3}(0 - ( - 20) + {3,4.10^5}){\rm{]=19kJ}}\)
Chọn đáp án C

38.4.​

Nhiệt lượng cần để làm nóng chảy 8 kg nhôm ở \({20^0}C\) là:
A. \({5.9.10^6}J\)
B. \({59.10^4}J\)
C. \({4.7.10^6}J\)
D. \({47.10^6}J\)
Phương pháp giải:
Áp dụng công thức \(Q = mc\Delta t\)
Lời giải chi tiết:
Nhiệt lượng cần để 8kg nhôm ở 20 độ nóng chảy là \(Q = mc\Delta t = 8.896.(658 - 20)={4,6.10^6}J\)
Chọn đáp án C
Rất tiếc, câu hỏi này chưa có lời giải chi tiết. Bạn ơi, đăng nhập và giải chi tiết giúp zix.vn nhé!!!
 

Quảng cáo

Top