The Collectors

Bài 3 trang 36 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Câu hỏi: Người ta ném một vật từ mặt đất lên trên cao theo phương thẳng đứng với vận tốc 4,0 m/s. Hỏi sau bao lâu thì vật đó rơi chạm đất? Độ cao cực đại vật đạt được bao nhiêu? Vận tốc khi chạm đất là bao nhiêu?
Lời giải chi tiết
Giải 
304.png

Chọn hệ tọa độ như hình vẽ, gốc thời gian là lúc ném thì:
\({v_0} = 4,0(m/s); a =  - g =  - 9,8(m/{s^2})\)
Phương trình chuyển động : \(h = 4t - 4,9{t^2}(s; m)\)
Biểu thức vận tốc: v = 4 - 9,8t (s; m)
a) Khi chạm đất: h= 0
\(t(4 - 4,9t) = 0 <  =  > \left[ \matrix{  t = 0\text{ (lúc bắt đầu ném)}. \hfill \cr  t = 0,82(s) \hfill \cr}  \right.\)
Sau t = 0,82 s thì vật chạm đất
b) Tại vị trí cao nhất : \(v = 0 =  > h = {{ - v_0^2} \over {2a}} = {{v_0^2} \over {2g}} = {{{4^2}} \over {2.9,8}} \approx 0,82(m)\)
c) Vật chạm đất : \(v = 4 - 9,8.0,82 \approx  - 4,04(m/s)\)
 

Quảng cáo

Top