T

Bài 3 trang 20 SGK Vật lí 11

Câu hỏi: Vectơ cường độ điện trường là gì ? Nêu những đặc điểm của vectơ cường độ điện trường tại một điểm ?
Lời giải chi tiết
Vectơ cường độ điện trường
Vì lực F là đại lượng vectơ, còn điện tích q là đại lượng vô hướng, nên cường độ điện trường E cũng là một đại lượng vectơ.
Cường độ điện trường được biểu diễn bằng một vectơ gọi là vectơ  cường độ điện trường.
Ta co công thức: \(\overrightarrow E  = {{\overrightarrow F } \over q}\)
Vectơ cường độ điện trường \(\overrightarrow E \) có:
+ Phương và chiều trùng với phương và chiều của lực điện tác dụng lên điện tích thử q dương.
+ Chiều dài (môđun) biểu diễn độ  lớn của cường độ điện trường theo một tỉ lệ xích nào đó.
Những đặc điểm của vectơ cường độ điện trường tại một điểm :
Điểm đặt: Tại M.
Phương: đường nối M và Q
- Chiều: Hướng ra xa Q nếu Q > 0
Hướng vào Q nếu Q <0
- Độ lớn: \(E = {F \over q} = k{{\left| Q \right|} \over {{r^2}}}\)   với  k = 9.109      ​
  ​
 

Quảng cáo

Top