The Collectors

Alice registered for the course. She then received the...

Câu hỏi: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions
Alice registered for the course. She then received the scholarship.
A. Hardly had Alice registered for the course when she received the scholarship.
B. Only after Alice registered for the course, she received the scholarship.
C. Having received the scholarship, Alice registered for the course.
D. Registering for the course helped Alice receive the scholarship.
A. Ngay sau khi Alice đăng kí khóa học thì cô ấy nhận được học bổng (đúng)
B. Sai cấu trúc: Only after + clause, TĐT + S + V
C. Hành động xảy ra sau được rút gọn thành having Vp2 => sai
D. Sai nghĩa: Việc đăng kí khóa học giúp Alice nhận học bổng
Đáp án A.
 

Quảng cáo

Top