Ai giúp em câu 16 với ạ

Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
C Chọn câu sai khi nói về dao động điều hòa của các con lắc Lí thuyết Dao động cơ 3
• ßáñħ Ðä »¼« Chọn câu đúng về hiện tượng cộng hưởng Lí thuyết Dao động cơ 1
Sao Mơ Chọn câu đúng: Lí thuyết Dao động cơ 4
NTH 52 Chọn câu trả lời đúng nhất về con lắc đơn Lí thuyết Dao động cơ 1
L Khi con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ nhỏ Lí thuyết Dao động cơ 2
Nguyễn Minh Cảnh Sau khi rời khỏi giá đỡ con lắc dao động điều hòa với biên độ Lí thuyết Dao động cơ 4
H Những đại lượng biến thiên có cùng tần số với vận tốc là Lí thuyết Dao động cơ 2
Hải Quân Chọn phát biểu sai về sự tương tự giữa dao động với góc lệch nhỏ của con lắc đơn với dao động điện Lí thuyết Dao động cơ 4
Oneyearofhope Phát biểu nào dưới đây với con lắc đơn dao động điều hòa là không đúng. Lí thuyết Dao động cơ 2
huynhcashin Đối với dao động cưỡng bức Lí thuyết Dao động cơ 3
San Bằng Tất Cả Khi so sánh sự tương quan giữa DĐ điện từ tự do với DĐ cơ điều hòa của CLLX, điều nào sau đây đúng? Lí thuyết Dao động cơ 1
lvcat Kích thích cho vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ $A> \dfrac{mg}{K}$, ta thấy Lí thuyết Dao động cơ 4
lvcat Con lắc đơn gắn với Trái Đát là dao động gì Lí thuyết Dao động cơ 2
superstar Một vật thực hiện dao động điều hòa vận tốc sẽ cùng chiều với gia tốc khi vật Lí thuyết Dao động cơ 1

Quảng cáo

Top