Khi chiếu một tia sáng tới từ không khí vào một bàn có chiếu suất n = √3 dưới một góc tới i=60°

Khi chiếu một tia sáng tới từ không khí vào một bàn có chiếu suất n = √3 dưới một góc tới i=60° tính:
a. Góc khúc xạ r. Vẽ hình
b. Góc hợp bởi phương xuất tia tới và phương của tia khúc xạ
 

Quảng cáo

Top