Hỏi khi nối mặt hai và mặt 3 thì điện thế tại A là bao nhiêu?

Bài toán
Ba mặt cầu kim loại đồng tâm có bán kính r1<r2<r3. Tích xác điện tích lần lượt là q1, q2, q3. A là một điểm nằm giữa mặt thứ nhất và mặt thứ hai cách tâm một đoạn r (r1<r<r2). Hỏi khi nối mặt hai và mặt 3 thì điện thế tại A là bao nhiêu?
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Quảng cáo

Top