Tính $q_1$, $q_2$

Bài toán
Hai quả cầu kim loại nhỏ như nhau mang điện tích $q_1, q_2$ đặt trong không khí cách nhau 2 cm, đẩy nhau 1 lực bằng $2,7.10^-4$ (N). Cho hai quả cầu tiếp xúc với nhau rồi lại đưa về vị trí cũ, chúng đẩy nhau một lực bằng $3,6.10^-4$ (N). Tính $q_1, q_2$
 
Gợi ý:
- Dữ kiện đầu tiên dùng định luật Cu-lông được 1 phương trình liên hệ giữa $q_1$ và $q_2$.
- Cho hai quả cầu tiếp xúc nhau sau đó đưa lại về vị trí cũ thì điện tích lúc sau của hai quả cầu là $q_1'=q_2'=\dfrac{q_1+q_2}{2}$, sau đó lại dùng định luật Cu-lông được phương trình liên hệ số 2 giữa $q_1$ và $q_2$.
- Giải hệ là xong.
 

Quảng cáo

Top