Zix.vn - Học online chất lượng cao

Trang học online chất lượng cao của học sinh Việt Nam.

Chọn diễn đàn thảo luận

  1. Vật lí 11
  2. Vật lí 12
  3. Vật lí 10
Đồng vị Na24 phóng xạ β- với chu kỳ bán rã T, tạo thành hạt nhân con Mg24. Tại thời điểm ban đầu khảo sát thì tỷ số...

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Đồng vị Na24​ phóng xạ β- ​với chu kỳ bán rã T, tạo thành hạt nhân con Mg24​. Tại thời điểm ban đầu khảo sát thì tỷ số khối lượng Mg24​ và Na24​ là 0,25. Sau thời gian 3T thì tỷ số trên là
A. 3.
B. 4.
C. 6.
D. 9.
+ Theo giả thuyết bài toán, tại thời khảo sát ${{t}_{1}}$, ta có: ${{\left(\dfrac{{{N}_{Mg}}}{{{N}_{Na}}} \right)}_{{{t}_{0}}}}=\dfrac{1-{{2}^{-\dfrac{{{t}_{0}}}{T}}}}{{{2}^{-\dfrac{{{t}_{0}}}{T}}}}=0,25\Rightarrow {{2}^{-\dfrac{{{t}_{0}}}{T}}}=0,8$.
$\Rightarrow $ Tỉ số trên sau khoảng thời gian $t=3T$ :
${{\left(\dfrac{{{N}_{Mg}}}{{{N}_{Na}}} \right)}_{t=3T}}=\dfrac{1-{{2}^{-\dfrac{{{t}_{0}}+3T}{T}}}}{{{2}^{-\dfrac{{{t}_{0}}+3T}{T}}}}=\dfrac{1-{{2}^{-\dfrac{{{t}_{0}}}{T}}}{{2}^{-\dfrac{3T}{T}}}}{{{2}^{-\dfrac{{{t}_{0}}}{T}}}{{2}^{-\dfrac{3T}{T}}}}=\dfrac{1-0,{{8.2}^{-3}}}{0,{{8.2}^{-3}}}=9.$
Đáp án D.
 
Tính chu kỳ bán rã của một chất phóng xạ, cho biết tại thời điểm t1, tỷ số giữa hạt mẹ và hạt con là 1 : 7. Tại thời...

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Tính chu kỳ bán rã của một chất phóng xạ, cho biết tại thời điểm t1​, tỷ số giữa hạt mẹ và hạt con là 1 : 7. Tại thời điểm t2​ sau 414 ngày, tỷ số đó là 1 : 63
A. 69 ngày.
B. 138 ngày.
C. 207 ngày.
D. 552 ngày.
+ Ta có: $\left\{ \begin{aligned}
& \dfrac{N}{\Delta N}=\dfrac{{{2}^{-\dfrac{{{t}_{1}}}{T}}}}{1-{{2}^{-\dfrac{{{t}_{1}}}{T}}}}=\dfrac{1}{7} \\
& \dfrac{N}{\Delta N}=\dfrac{{{2}^{-\dfrac{{{t}_{1}}+414}{T}}}}{1-{{2}^{-\dfrac{{{t}_{1}}+414}{T}}}}=\dfrac{1}{63} \\
\end{aligned} \right.\Rightarrow \left\{ \begin{aligned}
& {{2}^{-\dfrac{{{t}_{1}}}{T}}}=0,125 \\
& {{2}^{-\dfrac{{{t}_{1}}+414}{T}}}=0,015627 \\
\end{aligned} \right.\Rightarrow T=138$ ngày.
Đáp án B.
 
Chu kỳ bán rã của hai chất phóng xạ A và B lần lượt là TA và TB = 2TA. Ban đầu hai khối chất A và B có số hạt nhân...

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Chu kỳ bán rã của hai chất phóng xạ A và B lần lượt là TA​ và TB​ = 2TA​. Ban đầu hai khối chất A và B có số hạt nhân như nhau. Sau thời gian t = 4TA​ thì tỉ số giữa số hạt nhân A và B đã phóng xạ là
A. 1/4.
B. 4.
C. 4/5.
D. 5/4.
+ Ta có $\dfrac{\Delta {{N}_{A}}}{\Delta {{N}_{B}}}=\dfrac{1-{{2}^{-\dfrac{4{{T}_{A}}}{{{T}_{A}}}}}}{1-{{2}^{-\dfrac{4{{T}_{A}}}{2{{T}_{A}}}}}}=\dfrac{5}{4}$.
Đáp án D.
 

Quảng cáo

Top