Zix.vn - Học online chất lượng cao

Trang học online chất lượng cao của học sinh Việt Nam.

Chọn diễn đàn thảo luận

  1. Vật lí 11
  2. Vật lí 12
  3. Vật lí 10
Hai nguồn kết hợp có:

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Hai nguồn kết hợp có:
A. Cùng biên độ.
B. Cùng tần số và hiệu số pha không đổi theo thời gian.
C. Cùng tần số.
D. Cùng pha ban đầu.
+ Hai nguồn kết hợp có cùng tần số và hiệu số pha không đổi theo thời gian.
Đáp án B.
 
Tại điểm phản xạ thì sóng phản xạ:

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Tại điểm phản xạ thì sóng phản xạ:
A. Ngược pha với sóng tới nếu vật cản là tự do.
B. Ngược pha với sóng tới nếu vật cản là cố định.
C. Cùng pha với sóng tới nếu vật cản là cố định.
D. Luôn ngược pha với sóng tới.
+ Tại điểm phản xạ, với vật cản cố đỉnh thì sóng tới ngược pha với sóng phản xạ.
Đáp án B.
 
Trong một môi trường đồng tính và đẳng hướng có hai điểm A, B. Tại điểm A đặt tại một nguồn âm điểm thì mức cường độ...

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Trong một môi trường đồng tính và đẳng hướng có hai điểm A, B. Tại điểm A đặt tại một nguồn âm điểm thì mức cường độ âm đo được tại B là 36 dB. Nếu đem nguồn âm di chuyển tới B thì mức cường độ âm đo được tại A là bao nhiêu?
A. 36 dB.
B. 72 dB.
C. 0 dB.
D. 18 dB.
+ Khoảng cách giữa A và B là như nhau do vậy mức cường độ âm cũng như nhau bằng 36 dB.
Đáp án A.
 
Mức cường độ âm lớn nhất mà tai người có thể chịu đựng được có giá trị 130 dB. Biết cường độ âm chuẩn là 10-12W/m2...

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Mức cường độ âm lớn nhất mà tai người có thể chịu đựng được có giá trị 130 dB. Biết cường độ âm chuẩn là 10-12​W/m2​. Cường độ âm gây ra mức đó là:
A. 1 W/m2​.
B. 10 W/m2​.
C. 100 W/m2​.
D. 0,1 W/m2​.
+ Ta có $L=10\log \dfrac{I}{{{I}_{0}}}\Rightarrow I={{I}_{0}}{{10}^{\dfrac{L}{10}}}=10$ W/m2​.
Đáp án B.
 
Ở mặt nước có hai nguồn kết hợp S1 và S2, cách nhau một khoảng 13cm, đều dao động theo phương thẳng đứng với cùng...

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Ở mặt nước có hai nguồn kết hợp S1​ và S2​, cách nhau một khoảng 13cm, đều dao động theo phương thẳng đứng với cùng phương trình $u=ac{os}\left({50}\pi {t} \right)$ (u tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 0,2 m/s và biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Khoảng cách ngắn nhất từ nguồn S1​ đến điểm M nằm trên đường trung trực của S1​S2​ mà phần tử nước tại M dao động ngược pha với các nguồn là:
A. 68 mm.
B. 72 mm.
C. 70 mm.
D. 66 mm.
image10.png

+ Bước sóng của sóng $\lambda =\dfrac{2\pi v}{\omega }=8$ mm.
+ Điểm M trên trung trực của S1​S2​ dao động với phương trình ${{u}_{M}}=2a\cos \left(\omega t-\dfrac{2\pi d}{\lambda } \right)$.
Để M ngược pha với nguồn thì $\dfrac{2\pi d}{\lambda }=\left(2k+1 \right)\pi \Rightarrow d=\left(2k+1 \right)\dfrac{\lambda }{2}$.

+ Mặc khác $d\ge {{S}_{1}}I\Leftrightarrow \left(2k+1 \right)\dfrac{\lambda }{2}\ge 65\Rightarrow k\ge 7,625\Rightarrow {{k}_{\min }}=8$.
Vậy ${{d}_{1}}=\left(8.2+1 \right)\dfrac{\lambda }{2}=68$ mm.
Đáp án A.
 
Trong môi trường truyền sóng, một nguồn phát sóng cơ dao động theo phương trình $u={a\sin 20}\pi {t}$ (u tính bằng...

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Trong môi trường truyền sóng, một nguồn phát sóng cơ dao động theo phương trình $u={a\sin 20}\pi {t}$ (u tính bằng cm, t tính bằng s). Trong khoảng thời gian 2,5 s, sóng do nguồn này phát ra truyền đi được quãng đường bằng bao nhiêu lần bước sóng?
A. 15 lần.
B. 25 lần.
C. 30 lần.
D. 20 lần.
+ Chu kì của sóng $T=\dfrac{2\pi }{\omega }=0,1$ s.
Ta có Δt = 25T → trong khoảng thời gian này sóng truyền được quãng đường gấp 25 lần bước sóng.
Đáp án B.
 
Một nguồn âm điểm đặt tại O phát âm đẳng hướng với công suất không đổi trong một môi trường không hấp thụ và phản xạ...

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Một nguồn âm điểm đặt tại O phát âm đẳng hướng với công suất không đổi trong một môi trường không hấp thụ và phản xạ âm. Hai điểm M, N cách O lần lượt là r và r – 50 m có cường độ âm tương ứng là I và 9I. Giá trị của r bằng:
A. 60 m.
B. 75 m.
C. 150 m.
D. 120 m.
+ Ta có $I\sim \dfrac{1}{{{r}^{2}}}\Rightarrow \dfrac{{{I}_{2}}}{{{I}_{1}}}={{\left(\dfrac{r}{r-50} \right)}^{2}}\Leftrightarrow 3=\dfrac{r}{r-50}\Rightarrow r=75$ m.
Đáp án B.
 
Trên một sợi dây dài 0,9 m có sóng dừng. Kể cả hai nút ở hai đầu dây thì trên dây có 10 nút sóng. Biết tần số của...

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Trên một sợi dây dài 0,9 m có sóng dừng. Kể cả hai nút ở hai đầu dây thì trên dây có 10 nút sóng. Biết tần số của sóng truyền trên dây là 200 Hz. Sóng truyền trên dây có tốc độ là:
A. 90 cm/s.
B. 40 cm/s.
C. 40 m/s.
D. 90 m/s.
+ Khi xảy ra sóng dứng, trên dây có 10 nút sóng → có 9 bóng sóng trên dây → n = 9.
Điều kiện để có sóng dừng $l=n\dfrac{v}{2f}\Rightarrow v=\dfrac{2lf}{n}=40$ m/s.
Đáp án B.
 
Trong môi trường đẳng hướng và không hấp thụ âm, trên mặt phẳng nằm ngang có 3 điểm O, M, N tạo thành tam giác vuông...

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Trong môi trường đẳng hướng và không hấp thụ âm, trên mặt phẳng nằm ngang có 3 điểm O, M, N tạo thành tam giác vuông tại O, với OM = 80 m, ON = 60 m. Đặt tại O một nguồn điểm phát âm công suất P không đổi thì mức cường độ âm tại M là 50 dB. Mức cường độ âm lớn nhất trên đoạn MN xấp xỉ bằng:
A. 80,2 dB.
B. 50 dB.
C. 65,8 dB.
D. 54,4 dB.
image1.png

+ Mức cường độ âm trên MN nhỏ nhất tại H, với H là hình chiếu của O lên MN. Ta có:
$\dfrac{1}{O{{H}^{2}}}=\dfrac{1}{O{{M}^{2}}}+\dfrac{1}{O{{N}^{2}}}\Rightarrow OH=48$ m.
+ Mức cường độ âm tại H:
${{L}_{H}}={{L}_{M}}+10\log {{\left(\dfrac{ON}{OH} \right)}^{2}}=50+10\log {{\left(\dfrac{80}{48} \right)}^{2}}\approx 54,4$ dB.
Đáp án D.
 
Thực hiện giao thoa với hai nguồn A, B cùng pha và cách nhau 25 cm. Gọi I là trung điểm của AB. Điểm M thuộc AB và...

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Thực hiện giao thoa với hai nguồn A, B cùng pha và cách nhau 25 cm. Gọi I là trung điểm của AB. Điểm M thuộc AB và cách I một đoạn 4 cm nằm trên một vân cực đại, giữa M và I còn có 3 điểm cực đại khác. Số đường cực đại giữa hai nguồn A, B bằng:
A. 13.
B. 19.
C. 23.
D. 25.
+ Giao thoa với hai nguồn cùng pha → Trung điểm I của AB là một cực đại giao thoa ứng với k = 0.
+ M là một cực đại, giữa M và I có 3 cực đại nữa, vậy M là cực đại ứng với k = 4.
Trên đoạn thẳng nối hai nguồn khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp là nửa bước sóng MI = 2λ → λ = 2 cm.
+ Số cực đại trên AB: $-\dfrac{AB}{\lambda }\le k\le \dfrac{AB}{\lambda }\Leftrightarrow -12,5\le k\le 12,5\Rightarrow $ có 25 điểm.
Đáp án D.
 

Quảng cáo

Top