Zix.vn - Học online chất lượng cao

Trang học online chất lượng cao của học sinh Việt Nam.

Chọn diễn đàn thảo luận

  1. Vật lí 11
  2. Vật lí 12
  3. Vật lí 10
Tóm tắt mục II. Đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1975 - 1979)

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi:

1. Đấu tranh bảo vệ biên giới Tây Nam​

- Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, tập đoàn Pôn Pốt ở Cam-pu-chia mở những cuộc hành quân khiêu khích dọc biên giới, lấn chiếm lãnh thổ nước ta.
- Ngày 22 - 12 - 1978, tập đoàn Pôn-pốt tiến đánh Tây Ninh, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lấn biên giới Tây Nam nước ta.
- Quân ta tổ chức các cuộc phản công đánh đuổi quân Pôn Pốt, toàn bộ quân Pôn Pốt bị quét sạch khỏi nước ta, chiến tranh kết thúc, hòa bình được lập lại.
quan-doi-nhan-dan-viet-nam-tien-vao-phnom-penh.png

Quân đội Nhân dân Việt Nam tiến vào Phnôm Pênh

2. Đấu tranh bảo vệ biên giới phía Bắc​

- Từ năm 1978, Trung Quốc cho quân khiêu khích quân sự dọc biên giới, cắt viện trợ, rút chuyên gia làm ảnh hưởng xấu đến quan hệ Việt - Trung.
- Ngày 17 - 2 - 1979, Trung Quốc mở quốc tấn công dọc biên giới nước ta từ Móng Cái (Quảng Ninh) đến Phong Thổ (Lai Châu).
- Quân dân ta đã đứng lên chiến đấu ngoan cường buộc Trung Quốc phải rút quân khỏi nước ta.
bo-doi-ta-chien-dau-bao-ve-bien-gioi-nam-1979.jpg

Bộ đội ta chiến đấu bảo vệ biên giới năm 1979

ND chính​

Đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1975 - 1979): biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc.
Rất tiếc, câu hỏi này chưa có lời giải chi tiết. Bạn ơi, đăng nhập và giải chi tiết giúp zix.vn nhé!!!
 
Tóm tắt mục I. Việt Nam trong 10 năm đi lên chủ nghĩa xã hội (1976 - 1985)

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi:

1 Thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 - 1980)​

- Tháng 1 - 1976, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng họp tại Hà Nội đã:
+ Đề ra đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội trong phạm vi cả nước.
+ Quyết định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của Kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 - 1980).
- Nhiệm vụ: tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa, vừa xây dựng đất nước vừa cải tạo quan hệ sản xuất.
- Mục tiêu: Xây dựng một nước cơ sở vật chất - kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội, cải thiện đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân lao động.
- Thành tựu:
+ Các cơ sở công nghiệp, nông nghiệp. Giao thông vận tải được khôi phục và bước đầu phát triển.
+ Cải tạo xã hội chủ nghĩa được đẩy mạnh trong các vùng mới giải phóng ở miền Nam.
+ Xóa bỏ những biểu hiện của văn hóa phản động, xây dựng nền văn hóa mới cách mạng, giáo dục phát triển.
- Hạn chế: Nền kinh tế mất cân đối, sản xuất phát triển chậm, thu nhập quốc dân và năng suất lao động thấp, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn.

2. Thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1981 - 1985)​

- Đại hội V của Đảng (3 - 1982) khẳng định tiếp tục đường lối xây dựng CNXH trong phạm vi cả nước, nhưng có sự điều chỉnh, bổ sung và cụ thể hóa để phù hợp với hoàn cảnh cụ thể.
- Xác định thời kì quá độ đi lên CNXH ở nước ta trải qua nhiều chặng, quyết định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của Kế hoạch Nhà nước 5 năm (1981 - 1985).
- Phương hướng: sắp xếp lại cơ cấu và đẩy mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa nền kinh tế quốc dân.
- Mục tiêu: ổn định tình hình kinh tế - xã hội, đáp ứng những nhu cầu cấp thiết của đời sống nhân dân, giảm nhẹ sự mất cân đối của nền kinh tế.
- Thành tựu:
+ Sản xuất nông nghiệp tăng bình quân hàng năm 4,9%, sẩn xuất công nghiệp tăng bình quân hàng năm 9,5%,...
+ Thu nhập quốc dân tăng bình quân hàng năm 6,4%.
+ Hoàn thành hàng trăm công trình tương đối lớn, hàng nghìn công trình vừa và nhỏ, bắt đầu khai thác dầu mỏ, nhiều công trình thủy lợi được xây dựng.
+ Hoạt động khoa học - kĩ thuật được triển khai, thúc đẩy sản xuất phát triển.
- Hạn chế: Những khó khăn, yếu kém của 5 năm trước chưa được khắc phục, thậm chí trầm trọng hơn, chưa ổn định được tình hình kinh tế, xã hội.
cong-trinh-thuy-dien-hoa-binh.jpg

Công trình thủy điện Hòa Bình

ND chính​

Việt Nam trong 10 năm đi lên chủ nghĩa xã hội (1976 - 1985) với hai kế hoạch Nhà nước 5 năm 1976 - 1980,1981 - 1985.
Rất tiếc, câu hỏi này chưa có lời giải chi tiết. Bạn ơi, đăng nhập và giải chi tiết giúp zix.vn nhé!!!
 
Việc thực hiện những nhiệm vụ cấp bách trước mắt và hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước trong năm đầu sau kháng chiến chống Mĩ thắng...

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Việc thực hiện những nhiệm vụ cấp bách trước mắt và hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước trong năm đầu sau kháng chiến chống Mĩ thắng lợi có ý nghĩa gì?
Phương pháp giải
Dựa vào sgk để rút ra nhận xét, đánh giá.
Lời giải chi tiết
- Thể hiện ý chí, nguyện vọng của cả dân tộc Việt Nam là xây dựng một nước Việt Nam thống nhất, độc lập và xã hội chủ nghĩa.
- Tạo cơ sở để hoàn thành thống nhất đất nước trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hoá, xã hội.
- Tạo điều kiện phát huy sức mạnh toàn diện của đất nước để xây dựng kinh tế, phát triển văn hoá, tăng cường khả năng quốc phòng - an ninh và mở rộng quan hệ với các nước trên thế giới.
 
Quốc hội khóa VI, kì họp thứ nhất đã có những quyết định gì?

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Quốc hội khóa VI, kì họp thứ nhất đã có những quyết định gì?
Phương pháp giải
Dựa vào sgk Lịch sử 9 trang 169 để trả lời.
Lời giải chi tiết
Quốc hội khóa VI, kì họp thứ nhất đã có những quyết định quan trọng:
- Thông qua chính sách đối nội và đối ngoại của nước Việt Nam thống nhất.
- Quyết định lấy tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc huy, Quốc kì, Quốc ca, Thủ đô là Hà Nội, thành phố Sài Gòn - Gia Định đổi tên là thành phố Hồ Chí Minh.
- Bầu các cơ quan, chức vụ lãnh đạo cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bầu ban dự thảo Hiến pháp.
- Ở địa phương: tổ chức thành ba cấp chính quyền: cấp tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương, cấp huyện và tương đương, cấp xã và tương đương. Ở mỗi cấp chính quyền có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.
 
Đảng và chính quyền cách mạng ở miền Nam đã có những chủ trương và biện pháp gì nhằm thực hiện các nhiệm vụ cấp bách trong năm đầu sau chiến tranh...

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Đảng và chính quyền cách mạng ở miền Nam đã có những chủ trương và biện pháp gì nhằm thực hiện các nhiệm vụ cấp bách trong năm đầu sau chiến tranh chống Mĩ thắng lợi?
Phương pháp giải
Dựa vào sgk Lịch sử 9 trang 167 để trả lời.
Lời giải chi tiết
Để thực hiện các nhiệm vụ cấp bách trong năm đầu sau kháng chiến chống Mĩ thắng lợi, Đảng và chính quyền cách mạng ở miền Nam đã có những chủ trương và biện pháp tích cực:
- Chính trị:
+ Công tác tiếp quản từ thành thị đến nông thôn, đất liền, hải đảo, căn cứ quân sự, cơ sở sản xuất, hành chính, văn hóa được tiến hành khẩn trương và đạt được những kết quả tốt.
+ Ở các thành phố lớn như Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng và các vùng mới giải phóng, chính quyền cách mạng và các đoàn thể quần chúng các cấp nhanh chóng được thành lập.
+ Hàng triệu đồng bào được hồi hương, chuyển về nông thôn tham gia sản xuất hoặc đi xây dựng vùng kinh tế mới.
- Kinh tế:
+ Tịch thu toàn bộ tài sản và ruộng đất của bọn phản động trốn ra nước ngoài.
+ Tuyên bố xóa bỏ bóc lột phong kiến.
+ Điều chỉnh ruộng đất trong nội bộ nông dân.
+ Quốc hữu hóa ngân hàng, thay đổi đồng tiền của chính quyền Sài Gòn bằng đồng tiền của chính quyền cách mạng.
+ Chú trọng khôi phục sản xuất nông nghiệp, các cơ sở sản xuất công nghiệp và thủ công nghiệp.
- Văn hóa - xã hội:
+ Sử dụng mạng thông tin phát thanh truyền hình, báo chí một cách có hiệu quả.
+ Nghiêm cấm, bài trừ các tệ nạn xã hội: cờ bạc, rượu chè, ma túy...
- Giáo dục: Xóa bỏ trường tư, thành lập trường công, xóa nạn mù chữ.
 

Quảng cáo

Top