Zix.vn - Học online chất lượng cao

Trang học online chất lượng cao của học sinh Việt Nam.

Chọn diễn đàn thảo luận

  1. Vật lí 11
  2. Vật lí 12
  3. Vật lí 10
Bài 1.9 trang 8 SBT Đại số 10 Nâng cao

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Xét hai mệnh đề
P : “7 là số nguyên tố”
Q : “6! + 1 chia hết cho 7”
Phát biểu mệnh đề P ⇔ Q bằng hai cách. Cho biết mệnh đề đó đúng hay sai.
Phương pháp giải
Mệnh đề P ⇔ Q phát biểu là "P nếu và chỉ nếu Q" hoặc "P khi và chỉ khi Q"
Mệnh đề P ⇔ Q đúng khi P và Q cùng đúng hoặc cùng sai.
Lời giải chi tiết
“7 là số nguyên tố nếu và chỉ nếu \(6! + 1\) chia hết cho 7”
“7 là số nguyên tố khi và chỉ khi \(6! + 1\) chia hết cho 7”
Mệnh đề đúng vì cả hai mệnh đề P và Q cùng đúng.
 
Bài 1.10 trang 8 SBT Đại số 10 Nâng cao

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Xét hai mệnh đề
P : “6 là số nguyên tố”
Q : “5! + 1 chia hết cho 6”
Phát biểu mệnh đề P ⇔ Q bằng hai cách. Cho biết mệnh đề đó đúng hay sai.
Phương pháp giải
Mệnh đề P ⇔ Q phát biểu là "P nếu và chỉ nếu Q" hoặc "P khi và chỉ khi Q"
Mệnh đề P ⇔ Q đúng khi P và Q cùng đúng hoặc cùng sai.
Lời giải chi tiết
“6 là số nguyên tố nếu và chỉ nếu 5! + 1 chia hết cho 6”
“6 là số nguyên tố khi và chỉ khi 5! + 1 chia hết cho 6”
Mệnh đề đúng vì cả hai mệnh đề P và Q đều sai.
 
Bài 1.11 trang 8 SBT Đại số 10 Nâng cao

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Gọi X là tập hợp tất cả các học sinh lớp 10 ở trường em. Xét mệnh đề chứa biến \(P(x)\) : “x tự học ở nhà ít nhất 4 giờ trong một ngày” \(\left( {x \in X} \right)\)
Hãy phát biểu các mệnh đề sau bằng các câu thông thường :

Câu a​

\(\exists x \in X, P\left( x \right)\)
Phương pháp giải:
Kí hiệu \(\exists\) đọc là "Tồn tại" hoặc hoặc "Có ít nhất một"
Kí hiệu \(\forall \) đọc là "Với mọi"
Lời giải chi tiết:
“Có ít nhất một bạn học ở lớp 10 ở trường em tự học ít nhất 4 giờ trong một ngày”

Câu b​

\(\forall x \in X, P\left( x \right)\)
Lời giải chi tiết:
“Mọi học sinh lớp 10 ở trường em tự học ít nhất 4 giờ trong một ngày”

Câu c​

\(\exists x \in X,\overline {P\left( x \right)} \)
Lời giải chi tiết:
“Có ít nhất một bạn lớp 10 ở trường em tự học ít hơn 4 giờ trong một ngày”

Câu d​

\(\forall x \in X,\overline {P\left( x \right)} \)
Lời giải chi tiết:
“Mọi học sinh lớp 10 ở trường em tự học ít hơn 4 giờ trong một ngày”
Rất tiếc, câu hỏi này chưa có lời giải chi tiết. Bạn ơi, đăng nhập và giải chi tiết giúp zix.vn nhé!!!
 
Bài 1.12 trang 8 SBT Đại số 10 Nâng cao

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Xét các câu sau đây :
a. Tất cả các học sinh ở trường em đều phải học luật giao thông.
b. Có một học sinh lớp 12 ở trường em có điện thoại di động.
Hãy viết các câu đó dưới dạng “\(\forall x \in X, P\left( x \right)\) ” hoặc "\(\exists x \in X, P\left( x \right)\)" và nêu rõ nội dung mệnh đề chứa biến \(P(x)\) và tập hợp X.
Phương pháp giải
Cụm từ "Tất cả" viết dưới dạng kí hiệu là \(\forall \)
Cụm từ "Có một" viết dưới dạng kí hiệu là \(\exists \)
Lời giải chi tiết
a. “\(\forall x \in X, P\left( x \right)\) ” trong đó X là tập hợp tất cả các học sinh ở trường em, \(P(x)\) là mệnh đề chứa biến : “x học luật giao thông”.
b. \(\exists x \in X, P\left( x \right)\) trong đó X là tập hợp tất cả các học sinh lớp 12 ở trường em, \(P(x)\) là mệnh đề chứa biến “x có điện thoại di động”.
 

Quảng cáo

Top